Kontrollintyg för import av ekologiska livsmedel

För import av varor från länder utanför EU, det vill säga från tredje land, gäller kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Förordningen innebär att ett kontrollintyg i original måste uppvisas för import från länder som inte har godkänts av EU.

Kontrollintyg och klarering

För att fritt få omsätta en sändning av ekologiska produkter inom EU ska ett kontrollintyg i original lämnas till medlemsstatens ansvariga myndighet. I Sverige har Tullverket utsetts till ansvarig myndighet. Tullverket verifierar sedan sändningen, det vill säga utför en dokumentskontroll och skriver på intyget i fält 17.

Importören ska i förväg skicka in kontrollintyget i original till Tullverket innan produkterna ska klareras. Kontrollintyget ska vara utformat i enlighet med förordningen. Intyget ska utfärdas av antingen kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i tredje land. För vidare information se Tullverkets webbplats: Sökord A-Ö/E/Ekologiska produkter.

Under 2017 ska kontrollintyget övergå till elektroniska kontrollintyg, d.v.s pappersintygen kommer att fasas ut. Kontakta Tullverket för mer information.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om en sändning från tredje land (som ännu inte övergått till fri omsättning) ska förpackas, omförpackas eller märkas med uppgift om ekologisk produktionsmetod ska sändningen verifieras och fält 17 fyllas i, innan beredningen sker. Detta gäller även när en sådan sändning ska delas upp i flera partier. För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen ska ett utdrag ur kontrollintyget i enlighet med bilaga II i kontrollintygs-förordningen överlämnas till Tullverket som efter dokumentkontroll har att fylla i fält 14. Efter uppdelningen ska ett utdrag ur kontrollintyget i original följa varje delparti och uppvisas för Tullverket. En kopia av utdraget samt originalkontrollintyget ska förvaras hos importören av sändningen. Den mottagningskontroll som tidigare beskrivits ska även utföras av mottagaren av delpartiet som har att fylla i fält 15.

Produkter som inte uppfyller kraven i tullförordningen får bara övergå till fri omsättning inom gemenskapen om alla uppgifter om ekologiska produktionsmetoder har tagits bort från märkning, reklam och annonsering samt medföljande dokument.

Mer information

För övrig information med ytterligare länkar, läs mer under Ekologisk mat

Senast granskad 2017-01-16