Import av ekologiska livsmedel

Ska du importera ekologiska livsmedel till Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du importerar från. Du måste först göra vissa förberedelser. Från vissa länder är det utökade importkontroller. Från och med den 1 januari 2018 har Livsmedelsverket tagit över kontrollen från Tullverket.

Att importera betyder att köpa in varor från ett land som ligger utanför EU.

Eko-märkningen gäller i hela EU

Produkter som får säljas som ekologiska i ett EU-land får också säljas som ekologiska i Sverige. På samma sätt kan svenska ekologiska produkter säljas som ekologiska i alla EU-länder.

Produkter från länder utanför EU

Det finns i dag två parallella system för import av ekologiska varor till EU:

 1. Import från länder vars regler för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler.
 2. Import av varor från andra länder, där kontrollen är utförd av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter och där produktionen och kontrollen sker på motsvarande sätt som inom EU.

1. Import från länder med likvärdiga regler

Det här systemet innebär att EU-kommissionen har bedömt de ekologiska reglerna i enskilda länder och hur landets kontrollsystem fungerar. Om reglerna är likvärdiga med EU:s och om kontrollsystemet kan ge motsvarande garantier, listas landet i bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008.

För närvarande är följande länder listade som likvärdiga: Argentina, Australien, Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz, Tunisien, Nya Zeeland, USA och Republiken Korea (Sydkorea). Observera att länderna kan vara listade för olika kategorier av produkter. Länderna kan vara listade för en begränsad tid.

Eftersom Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein har slutit specifika handelsavtal med EU gäller samma regler för dem som för EU-länder.

2. Import av varor kontrollerade av listade kontrollorgan

Det här systemet gör att företag i vissa länder kan exportera ekologiska produkter till EU även om länderna inte har egna regler för ekologisk produktion. Det kan de göra om de är kontrollerade och certifierade av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som är erkänt av EU-kommissionen. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten är i så fall listat i bilaga IV i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008.

Du kan ladda ned en uppdaterad version av den lagstiftningen, se länk nedan. Observera att alla listade kontrollorgan och kontrollmyndigheter inte är godkända för alla produktkategorier. Läs därför noga vad som gäller för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som kontrollerat och certifierat de varor du vill importera.

Förberedelser du behöver göra innan import

1. Du behöver registrera dig

a) För att importera varor måste du vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan till vilket Livsmedelsverket har delegerat kontroll, vilket betyder att du kan välja mellan Kiwa Sverige AB, Smak Certifiering AB, HS Certifiering AB, Valiguard AB, Prosanitas Certifiering AB, Intertek Certification AB eller ControlCert Scandinavia AB.

b) Du ska också registrera dig i datasystemet Traces NT (New Technology) där all ekoimport hanteras. Nedan finns en manual över hur du registrerar dig i Traces NT. Det är viktigt att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda, annars blir du inte godkänd som användare.

2. Du behöver ett kontrollintyg

För båda systemen ovan behöver du ett kontrollintyg för de varor du ska importera.
Kontrollintyget upprättas i TRACES NT av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i exportlandet. Intyget styrker att de varor du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU.

Observera att myndighetsnamnet ska vara "National Food Agency" i fält 9 (Klareringland/införselställe) i kontrollintyget i Traces NT.

Även om den mesta hanteringen av kontrollintyget sker elektroniskt i TRACES NT måste det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som utfärdat kontrollintyget i tredje land också skriva ut det på papper och skriva på det.

Kontrollintyg i original, utskrivet från Traces NT och signerat av kontrollorganet/kontrollmyndigheten i landet utanför EU, ska skickas till Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg.

Observera att kontrollintyget ska skickas till adressen ovan oavsett vilken väg sändningen kommer in i landet.

Observera att kontrollen påbörjas först när originalintyget har inkommit i pappersform. När originalintyget har kommit in och kontrollen är godkänd verifieras sändningen både i TRACES NT och originalintyget signeras. Först då kan sändningen förtullas. Signerat kontrollintyg skickas sedan till första
mottagare.

Att importhanteringen sker både i TRACES NT och med kontrollintyg utskrivna på papper beror på att det än så länge inte finns juridiskt bindande signaturmöjligheter i TRACES NT. Så snart det finns ska hanteringen ske helt elektroniskt.

Avgift

Avgiften på 750 kr ska inbetalas i förskott. Betalning görs till Livsmedelsverkets konto: BG - 5202-3926. Vid betalning ska referensnumret alltid anges.

Betalningsrutiner

En importör har två alternativ för att hantera betalningen, antingen genom att en bankgaranti utställs eller genom förskottsbetalning inför varje sändning.

Livsmedelsverket rekommenderar bankgaranti för importörer/speditörer med en regelbunden import. Det underlättar administrationen för såväl företagen som myndigheten och säkerställer att sändningar kan administreras skyndsamt.

1. Bankgaranti

Väljer man att använda bankgaranti behöver importören inte betala in i förskott, utan faktura med slutgiltig avgift skickas ut när kontrollen är avslutad. Om importören väljer bankgarantialternativet beslutar Livsmedelsverket om ett betalningsunderlag, vilket ska lämnas till den egna banken.

Betalningsunderlaget baserar sig på antal importerade sändningar under det gångna året. Med dessa uppgifter som underlag bestämmer Livsmedelsverket hur stor garanti importören behöver. Nivån är satt så att skulden till Livsmedelsverket inte ska överstiga den nivå som bankgarantin gäller för.

När importörens bank beviljat en bankgaranti ska originalhandlingen skickas till Livsmedelsverket. När garantin inte längre ska gälla återsänder Livsmedelsverket originalhandlingen till importörens bank.

2. Inbetalning i förskott

Alla sändningar registreras i samband med att de anmäls till gränskontrollstationen och får ett eget referensnummer.

Avgiften på 750 kr ska inbetalas i förskott. Vid betalning ska referensnumret alltid anges.

Kvitto/betalningsbekräftelse ska mejlas till gränskontrollstationen eko.granskontroll@slv.se innan kontrollen av sändningen påbörjas.

Det är mycket viktigt att sändningens referensnummer framgår på kvittot.

Kort sammanfattning av stegen vid import:

 1. Kontrollorgan eller kontrollmyndighet i tredjeland upprättar ett kontrollintyg i TRACES NT, efter att en importör eller exportör har initierat det.
 2. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skriver ut kontrollintyget ur Traces NT, stämplar och signerar det.
 3. Godset lämnar exportlandet och originalet av kontrollintyget skickas i pappersform till importören eller om importören så önskar direkt till Göteborgs gränskontrollstation. Samma kontrollintyg finns också registrerat i TRACES NT. Det ska vara samma COI-nummer på kontrollintyget i Traces NT som i pappersintyget.
 4. Kontrollintyget i original utskrivet från Traces NT och signerat av kontrollorganet/kontrollmyndigheten i landet utanför EU, tillsammans med följebrev med bland annat importörens kontaktuppgifter, ska importören skicka till/lämna in till: Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg. Frågor kan mejlas till eko.granskontroll@slv.se.
 5. Observera att gränskontrollstationen i Göteborg även behöver styrkande
  dokument som ska bifogas elektroniskt i TRACES NT. Företrädesvis
  transportdokumentet som finns hänvisat till i fält 17 i kontrollintyget.
 6. Gränskontrollen i Göteborgs Hamn är öppen kl. 9-15 måndag till fredag, lunchstängt mellan kl. 12-13. Observera att anmälningar om ekologiska livsmedelssändningar måste inkomma senast kl 13 för handläggning nästkommande arbetsdag. Mailadress: eko.granskontroll@slv.se
 7. När Livsmedelsverkets gränskontroll har avslutat verifieringen av sändningen i Traces NT, signeras även kontrollintyget i original och skickas tillbaka till importör/speditör.
 8. Importören/Speditören kan nu vända sig till Tullverket med Tulldeklarationen för sändningen.
 9. Kom ihåg att sändningen ska anmälas till Tullverket och att call-me code 12 måste anges i importdeklarationen. Läs mer på www.tullverket.se, under rubriken " Importera ekologiska produkter".
 10. Förste mottagare mottar godset, verifierar i TRACES NT, samt signerar och eventuellt stämplar det fysiska kontrollintyget.

Livsmedelsverket tar årligen stickprover på den ekologiska importen för att kontrollera att varorna uppfyller kraven för ekologiska produkter. Detta görs vid Sveriges godkända införselställen för ekologiska produkter. Skulle sändningen komma in via någon annan hamn eller flygplats i Sverige och väljs ut för provtagning, är det importörens ansvar att ta sändningen till något av de godkända införselställena där provtagning kan genomföras.

Godkända införselställen för ekologisk import i Sverige är Göteborgs hamn, Landvetter flygplats, Stockholms hamn, Arlanda flygplats, Södertälje hamn, Helsingborgs hamn samt Malmö hamn. 

Analyskostnaden för en sändning som blir utvald i stickprovsprogramet för provtagning ingår i ordinarie kontrollavgift på 750:-. Övriga kostnader, såsom avgifter till hamnar, transport till införselställen, eventuell urlastning et cetera, står importören för.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om du ska förpacka, omförpacka eller märka varorna som ekologiska ska
sändningen först verifieras av Livsmedelsverkets gränskontroll.

Om sändningen ska delas upp i flera partier ska kontrollorganet/ kontrollmyndigheten i landet utanför EU, eller gränskontrollstationen i Göteborgs hamn, markera det genom att kryssa i "Ska släppas i partier (bas för extrakt)" i rutan "Syfte" i kontrollintyget under fält 11. För vart och ett av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen upprättar systemet ett
utdrag ur kontrollintyget. Kontrollintygets referensnummer eller serienummer
kommer att få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för andra delpartiet. Utdragen skapas av importören och verifieras sedan av Livsmedelsverket i TRACES NT och detta dokument skickas till första mottagaren.

Om varorna först går till en annan aktör (som kallas förste mottagare) ska denna se till att handlingarna skickas till dig. Den förste mottagaren ska i så fall först göra en mottagningskontroll och då fylla i det fält där det står "förste mottagare".

Se hjälpguide i Traces NT. Observera att du måste fylla i fält 9 med "National Food Agency" och "Sverige" samt första mottagare i fält 12 igen. 

Andra regler

Tänk på att de vanliga importreglerna för livsmedel också gäller för ekologiska produkter.

Utökad importkontroll av vissa produkter

Under år 2017 är det utökad importkontroll på ekologiska produkter från Kazakstan, Ryssland och Ukraina. Det är huvudsakligen spannmål och proteinråvaror för foderändamål som är föremål för den utökade kontrollen, som beror på upprepade fynd av otillåtna medel i spannmål och andra produkter från dessa länder. Importkontrollen gäller även om varorna har flyttats via andra länder utan att förtullas till en exportör i ett annat tredjeland än Kazakstan, Ryssland och Ukraina. Till exempel spannmål som har odlats i Ukraina och som säljs av en exportör i Turkiet omfattas av den utökade importkontrollen.

Du som importerar ekologiska produkter från dessa länder ska informera ditt kontrollorgan om varje varuparti som ska importeras. Det ska du göra i tillräckligt god tid så att kontrollorganet har möjlighet att kontrollera varorna när de kommer till Sverige.

När Livsmedelsverkets gränskontroll har gjort sin dokumentkontroll av livsmedel får du flytta de importerade produkterna till din anläggning. Du får däremot inte saluföra varorna som ekologiska förrän ditt kontrollorgan har utfört den förstärkta importkontrollen och gett dig klartecken att saluföra dem. Kontrollorganet tar prov på varorna för att se att de är fria från otillåtna ämnen. Du måste vänta på provsvaret innan du använder produkterna. Kontrollorganet granskar också att alla dokument bakåt i ledet finns. Du bör därför i god tid se till att ha kopior på alla certifikat för odlare med flera som har hanterat produkterna innan de kom till dig.

Du kan läsa mer om den utökade importkontrollen i brevet till kontrollorganen som finns på länken nedan. Brevet är visserligen skrivet då importkontrollen omfattade flera länder, men informationen i övrigt är densamma. Du kan också läsa om den utökade importkontrollen i vägledningen från kommissionen.

Exportera ekologiska produkter till länder utanför EU

Om du vill exportera ekologiska produkter till länder som inte är med i EU bör du kontakta det landets myndigheter för att få veta vad som gäller. Export hanteras inte i TRACES NT.

Senast granskad 2018-12-05