Import av ekologiska livsmedel

Ska du importera ekologiska livsmedel till Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du importerar från. Du måste först göra vissa förberedelser. Från vissa länder är det utökade importkontroller.

Att importera betyder att köpa in varor från ett land som ligger utanför EU.

Eko-märkningen gäller i hela EU

Produkter som får säljas som ekologiska i ett EU-land får också säljas som ekologiska i Sverige. På samma sätt kan svenska ekologiska produkter säljas som ekologiska i alla EU-länder.

Produkter från länder utanför EU

Det finns i dag två parallella system för import av ekologiska varor till EU:

  1. Import från länder vars regler för ekologisk produktion och kontroll är likvärdiga med EU:s regler.
  2. Import av varor från andra länder, där kontrollen är utförd av kontrollorgan eller kontrollmyndigheter och där produktionen och kontrollen sker på motsvarande sätt som inom EU.

1. Import från länder med likvärdiga regler

Det här systemet innebär att EU-kommissionen har bedömt de ekologiska reglerna i enskilda länder och hur landets kontrollsystem fungerar. Om reglerna är likvärdiga med EU:s och om kontrollsystemet kan ge motsvarande garantier, listas landet i bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008.

För närvarande är följande länder listade som likvärdiga: Argentina, Australien,
Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz, Tunisien, Nya Zeeland, USA
och Republiken Korea (Sydkorea). Observera att länderna kan vara listade för
olika kategorier av produkter. Länderna kan vara listade för en begränsad tid.

Eftersom Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein har slutit specifika handelsavtal med EU gäller samma regler för dem som för EU-länder.

2. Import av varor kontrollerade av listade kontrollorgan

Det här systemet gör att företag i vissa länder kan exportera ekologiska produkter till EU även om länderna inte har egna regler för ekologisk produktion. Det kan de göra om de är kontrollerade och certifierade av ett kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som är erkänt av EU-kommissionen. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten är i så fall listat i bilaga IV i kommissionens förordning
(EG) nr 1235/2008.

Du kan ladda ned en uppdaterad version av den lagstiftningen, se länk nedan. Observera att alla listade kontrollorgan och kontrollmyndigheter inte är godkända för alla produktkategorier. Läs därför noga vad som gäller för det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som kontrollerat och certifierat de varor du vill importera.

Förberedelser du behöver göra innan import

1. Du behöver registrera dig

a) För att importera varor måste du vara ansluten till ett godkänt kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan till vilket Livsmedelsverket har delegerat kontroll, vilket betyder att du kan välja mellan Kiwa Sverige AB, Smak Certifiering AB, HS Certifiering AB, Valiguard AB, Prosanitas Certifiering AB, Intertek Certification AB eller ControlScandinavia AB.

b) Du ska också registrera dig i datasystemet Traces NT (New Technology) där all ekoimport hanteras. Nedan finns en manual över hur du registrerar dig i Traces NT. Det är viktigt att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda, annars blir du inte godkänd som användare.

2. Du behöver ett kontrollintyg

För båda systemen ovan behöver du ett kontrollintyg för de varor du ska importera.
Kontrollintyget upprättas i TRACES NT av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i exportlandet. Intyget styrker att de varor du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU. Innan varorna kan klareras ska Tullverket
verifiera sändningen, det vill säga utför en dokumentkontroll och skriva på
intyget i TRACES NT.

Även om den mesta hanteringen av kontrollintyget sker elektroniskt i TRACES NT måste det kontrollorgan eller den kontrollmyndighet som utfärdat kontrollintyget också skriva ut det på papper och skriva på det. Det fysiska kontrollintyget ska sedan följa med de varor som du ska importera. Även Tullverket måste skriva på kontrollintyget i pappersform. Därefter ska det påskrivna kontrollintyget följa
med varorna till förste mottagare.

Att importhanteringen sker både i TRACES NT och med kontrollintyg utskrivna på papper beror på att det än så länge inte finns juridiskt bindande signaturmöjligheter i TRACES NT. Så snart det finns det ska hanteringen ske helt elektroniskt. För mer information om förfarandet vid import hänvisar vi till Tullverket.

Kort sammanfattning av stegen vid import

  1. Kontrollorgan eller kontrollmyndighet i tredjeland upprättar ett kontrollintyg i TRACES NT, efter att en importör eller exportör har initierat det.
  2. Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skriver ut kontrollintyget, stämplar och signerar det.
  3. Godset lämnar exportlandet åtföljt av kontrollintyget i pappersform. Samma kontrollintyg finns också registrerat i TRACES NT.
  4. Godset kommer till Sverige.
  5. Importören eller speditören meddelar Tullverket om importen samt skickar det fysiska kontrolintyget till Tullverket.
  6. Tullverket verifierar eller avfärdar sändningen i TRACES och på det fysiska kontrollintyg som medföljer godset.
  7. Godset kommer till förste mottagare.
  8. Förste mottagare verifierar i TRACES NT, samt signerar och eventuellt stämplar det fysiska kontrollintyget.

Beredning och uppdelning i flera partier

Om du ska förpacka, omförpacka eller märka varorna som ekologiska ska
sändningen först verifieras av Tullverket.

Om du ska dela upp sändningen i flera partier ska du markera det genom
att kryssa i rutan "Ska släppas i partier (bas för extrakt)". För vart och ett
av de delpartier som blir resultatet av uppdelningen upprättar systemet ett
utdrag ur kontrollintyget. Kontrollintygets referensnummer eller serienummer
kommer få ett tillägg med /1 för första delpartiet och /2 för andra delpartiet.
Du som importör ska lämna utdraget till Tullverket, som sedan verifierar
uppdelningen i TRACES NT. Du ska spara en kopia av utdraget samt
originalkontrollintyget.

Om varorna först går till en annan aktör (som kallas förste mottagare) ska denna se till att handlingarna skickas till dig. Den förste mottagaren ska i så fall först göra en mottagningskontroll och då fylla i det
fält där det står "förste mottagare".

Andra regler

Tänk på att de vanliga importreglerna för livsmedel också gäller för ekologiska produkter.

Utökad importkontroll av vissa produkter

Under år 2017 är det utökad importkontroll på ekologiska produkter från Kazakstan, Ryssland och Ukraina. Det är huvudsakligen spannmål och proteinråvaror för foderändamål som är föremål för den utökade kontrollen, som beror på upprepade fynd av otillåtna medel i spannmål och andra produkter från dessa länder. Importkontrollen gäller även om varorna har flyttats via andra länder utan att förtullas till en exportör i ett annat tredjeland än Kazakstan, Ryssland och Ukraina. Till exempel spannmål som har odlats i Ukraina och som säljs av en exportör i Turkiet omfattas av den utökade importkontrollen.

Du som importerar ekologiska produkter från dessa länder ska informera ditt kontrollorgan om varje varuparti som ska importeras. Det ska du göra i tillräckligt god tid så att kontrollorganet har möjlighet att kontrollera varorna när de kommer till Sverige.

När Tullverket har gjort sin dokumentkontroll får du flytta de importerade produkterna till din anläggning. Du får däremot inte saluföra varorna som ekologiska förrän ditt kontrollorgan har utfört den förstärkta importkontrollen och gett dig klartecken att saluföra dem. Kontrollorganet tar prov på varorna för att se att de är fria från otillåtna ämnen. Du måste vänta på provsvaret innan du använder produkterna. Kontrollorganet granskar också att alla dokument bakåt i ledet finns. Du bör därför i god tid se till att ha kopior på alla certifikat för odlare med flera som har hanterat produkterna innan de kom till dig.

Du kan läsa mer om den utökade importkontrollen i brevet till kontrollorganen som finns på länken nedan. Brevet är visserligen skrivet då importkontrollen omfattade flera länder, men informationen i övrigt är densamma. Du kan också läsa om den utökade importkontrollen i vägledningen från kommissionen.

Exportera ekologiska produkter till länder utanför EU

Om du vill exportera ekologiska produkter till länder som inte är med i EU bör du kontakta det landets myndigheter för att få veta vad som gäller. Export hanteras inte i TRACES NT.

Senast granskad 2017-12-01