Provtagning av dricksvatten

Information om provtagning av dricksvatten via fastställt undersökningsprogram enligt SLVFS 2001:30

Enligt de reviderade dricksvattenföreskrifterna som trädde i kraft 2017-10-27 ska provtagning för analys av bly, koppar och nickel göras i en en-liters provflaska utan föregående spolning. Den första delmängden dricksvatten som tappas upp kan innehålla högre metallhalter från armaturer och fastighetsinstallationer än den sista delmängden. Provet kan alltså ses som ett blandprov avseende de aktuella metallerna.

Provtagning för dessa metaller utförs oftast i den utvidgade undersökningen men kan även förekomma vid normal undersökning. Tidigare har endast provtagning av de mikrobiologiska parametrarna varit reglerade genom hänvisning till SS-EN ISO 19458. För att kunna uppfylla kraven på provtagning både för metaller och för de mikrobiologiska parametrarna kan följande provtagningsrutin användas.

  1. En en-liters provflaska fylls för analys av bly, koppar och nickel. Analyser för övriga metaller kan också utföras från den flaskan.

    a. Provflaskan skakas omedelbart efter fyllning (fyll med skakmån) och ett prov hälls av i ett mindre provkärl som sänds till laboratoriet för metallanalys. En-litersprovflaskan kan återanvändas för andra analyser vid samma provtagningstillfälle, det "skakade" dricksvattnet hälls då ut och nytt fylls på.

    b. Istället för att utföra provtagningen enligt alternativ a kan hela provflaskan sändas till laboratoriet för analys. Provflaskan fylls då helt full och vattnet kan användas för analys av andra kemiska parametrar.

  2. Prov för de mikrobiologiska parametrarna tas ut omedelbart efter metallprovet. Den mängd som spolas ut vid provtagning av metaller får antas motsvara den kortvariga spolning som behöver göras enligt SS-EN ISO 19458 för att få bort påverkan från desinfektion av kranen.

  3. Eventuella övriga provflaskor fylls.

OBS! Kontakta alltid anlitat laboratorium för detaljerade instruktioner.

Senast granskad 2017-11-27