Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

EU ökar kraven på informationssäkerheten hos viktiga samhällsfunktioner. Livsmedelsverket blir därför tillsynsmyndighet för leverans och distribution av dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel.

Det nya NIS-direktivet ställer krav på att kommuner och dricksvattenproducenter har hög säkerhet för sina nätverk, produktions- och informationssystem. Som tillsynsmyndighet ska Livsmedelsverket bland annat ta fram föreskrifter och kontrollera att regelverket följs. Det innebär att Livsmedelsverket bedömer säkerheten i leverantörernas nätverks- och informationssystem, samt följer upp att de åtgärdat eventuella tidigare brister.

Epost: nistillsyn@slv.se

Om NIS-direktivet

I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav inom EU på säkerhet i nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. Reglerna handlar bland annat om krav gällande säkerhetsåtgärder, incidentrapportering och tillsyn.

Senast granskad 2018-06-05