Föreskrifter om dricksvatten

För att säkerställa att dricksvattnet har bra kvalitet finns föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa. I föreskrifterna finns bland annat krav på dricksvattenberedningen och hur distributionsanläggningen ska underhållas och skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden för det dricksvatten som lämnar vattenverket (utgående dricksvatten) och som senare tappas ur kranen hos konsumenterna.

EU-direktiv om minikrav på dricksvattenkvalitet

EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten (98/83/EG). Detta innebär att länderna måste följa de krav som direktivet ställer men får ha egna, strängare nationella krav.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Sverige har införlivat EU-direktivet i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Länkar till föreskrifterna finns längst ned på denna sida.

Dricksvattenföreskrifterna innehåller bland annat krav på:

  • beredning och distribution
  • förebyggande arbete
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
  • information
  • kvalitetskrav i form av gränsvärden

Material i kontakt med dricksvatten

I dricksvattenföreskrifterna finns krav på att dricksvattnet inte får innehålla material från installationer som används vid beredning eller distribution av dricksvatten. Mer information om krav på material som används i kontakt med dricksvatten finns på Boverkets webbplats. Länk till webbplatsen finns längst ned på sidan.

Provtagning av dricksvatten

Information om provtagning av dricksvatten finns i Kontrollwiki, se länk nedan.

Gäller inte småskalig dricksvattenproduktion

Reglerna i dricksvattenföreskrifterna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio kubikmeter vatten per dag eller försörjer färre än 50 personer.  Men levereras dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

Föreskrifter om åtgärder mot sabotage och skadegörelse

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar innehåller krav på åtgärder för att:

  • förebygga skadeverkningar
  • upptäcka sabotage, och
  • avhjälpa skadeverkningar.

Föreskrifterna omfattar allmänna vattenverk som försörjer fler än 2 000 personer med dricksvatten. Länk till föreskrifterna finns längst ned på sidan.

Vägledande information om dricksvatten

Som stöd för tillämpning av föreskrifterna har Livsmedelsverket tagit fram vägledande information som finns samlad digitalt på vår webbplats för fördjupning, Kontrollwiki. Informationen innehåller exempel och rekommendationer till verksamhetsutövare, kontrollmyndigheter och laboratorier. Den vägledande informationen är inte rättsligt bindande.

Senast granskad 2018-03-27