Samarbeten mellan myndigheter

Samarbete mellan myndigheterna i livsmedelskedjan är viktigt och sker även på regional och lokal nivå.

Samarbete på många nivåer

Livsmedelsverket ger stöd till kommunerna och länsstyrelserna i deras livsmedelskon­troll. Länsstyrelserna har ett samordnande ansvar för livsmedelskontrollen på regional nivå och hos läns­styrelsen kan kommunerna också få stöd och råd i sin kontroll. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) stöder Jordbruksverket när det gäller riskvärdering av foder och djurhälsa. Jordbruks­verket i sin tur stöder länsstyrelserna i deras arbete. Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) stöder Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i frågor om djurskydd vid slakt och annan avlivning.

Myndigheterna i livsmedelskedjan och andra berörda myndigheter genomför regelbundet större gemensamma projekt som löper under ett eller flera år, bland annat projekt som drivs med speciella krisberedskapsmedel.

Dessutom finns det samarbeten mellan myndigheterna på regional och lokal nivå.

Samarbete mellan länsstyrelser

Det finns ett antal nätverk mellan länsstyrelserna inom olika verksamhetsområden, som syftar till att samordna och likrikta bedömningar och arbetssätt, utbyta erfarenheter och ringa in problemområden. Bland dem kan nämnas Nätverket för djurskydd och veterinära frågor , även kallat 28-nätverket, i vilket cheferna för huvuddelen av de områden som rör livsmedelskedjan, som länsveterinärföreningen, lantbruksdirektörsgruppen, förprövargruppen med flera är representerade. Inom nätverket finns fyra undergrupper som arbetar med de olika sakområdena som ingår i ansvarsområdet: djurskydd, kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, smittskydd och animaliska biprodukter (ABP), djurhälsopersonal och veterinära frågor. Det finns även en grupp som hanterar övergripande frågor. Arbetet i nätverket har bland annat resulterat i en gemensam mall för kontrollplan för djurskyddskontrollen och ett datasystem för registrering av livsmedelsanläggningar med primärproduktion, för planering av livsmedelskontrollen i primärproduktionen och för rapporteringen av resultat.

Kommunal samverkan

Samarbete och samverkan mellan kommuner sker på flera olika sätt. En kommun kan till exempel träffa avtal med en annan kommun om att sådana kontrolluppgifter som kommunen har enligt livsmedelslagen (2006:804) ska skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Cirka 70 kommuner har gått samman i gemensamma organisationer där livsmedelskontrollen ingår som en del. De gemensamma organisationerna kan omfatta två eller fler kommuner.

Många kommuner har informella samordningsträffar i olika konstellationer, exempelvis förekommer gemensamma kontrollprojekt där två eller flera kommuner samverkar samt olika nätverk mellan grupper av kommuner. Livssamverkan Sverige är ett exempel på en frivillig nationell samverkans­grupp för livsmedelskontrollen. Gruppen består av kommunala chefer, en länsstyrelserepresentant, representanter för SKL samt ett par representanter för Livsmedelsverket. Gruppen träffas regel­bundet och är en resurs i olika sammanhang där det kommunala perspektivet behöver lyftas fram, exempelvis i arbetet med den nationella kontrollplanen. Kommunal samverkan finns också i de län som har formaliserad regional miljösamverkan där både miljöfrågor och frågor som rör livsmedels­kontrollen diskuteras.

Senast granskad 2018-08-30