Aktiviteter Växtskadegörare 2018-2021

Växtskadegörare

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Företagare har förståelse för kontrollsystemet. Intressenter inom export och import har förståelse och förtroende för systemet

Indikatorer för måluppfyllnad:

 • Kundundersökning för kontrollen vartannat år (NKI)
 • Medarbetarnas upplevelse av företagens förståelse för kontrollsystemet.(Efter kontroll sker skattning av företagets medvetenhet, följs kontinuerligt)

Åtgärd:

 • Information om kontrollsystemet (JV)

Aktiviteter:

 • Utveckla informationen om nya reglerade växtskadegörare på Jordbruksverkets webbplats (JV, 2018)
 • Nya regler om bland annat format på växtpass kommuniceras via webbplatsen och med intresseorganisationer (JV, 2018)
 • Kontrollantens skattning av företagens förståelse för kontrollsystemet. (JV, Löpande)

Mål: Vi förebygger spridning av och bekämpar växtskadegörare genom ett gemensamt ansvar för kontrollen.

Indikatorer för måluppfyllnad:

 • Kontrollfrekvens (månadsvis, Impa mm excel),
 • Antal avvikelser (generellt, per kontrollant respektive kontrollområde).
 • Löpande uppföljning av efterlevnaden av vägledningarna (löpande dialog och årlig avstämning)

Åtgärd:

 • Vägledning för kontrollprocessen (VRE)
 • Säkerställa att samtliga checklistor/kontrollinstruktioner är uppdaterade i enlighet med vägledningarna. (VKE)

Aktiviteter under 2018

 • Vi uppdaterar de fastställda vägledningarna för respektive område (VRE)
 • Vi tar fram vägledningar för trädgårdsområdet (VRE)
 • Uppdatera checklistor/kontrollinstruktioner i enlighet med vägledning. (VKE)

Åtgärd:

 • Skapa en kontrollplan som bygger på den riskanalys som sakenheten tagit fram (VKE)
 • Verifiering av kvaliteten, fortsatt (VKE)

Aktiviteter 2018-2020

 • Samtrimning
 • Övervakningskontroll
 • Dokumentationskontroller

Åtgärd:

 • Vi följer upp att de avvikelser som upptäcks åtgärdas inom utsatt tid. (VKE)

Aktiviteter 2018

 • Fortsatt samverkan mellan växtregelenheten och växtkontrollenheten inom växtskyddsområdet, med möte minst en gång varje år för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling (VRE+VKE)
 • Utbildning inom t.ex. virke för VKE i början av 2018 för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för det arbete som ska utföras samt kunskap att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker. (VKE)
Senast granskad 2018-08-30