Revision av kontrollmyndigheter

Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheterna har en planerad verksamhet, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och om det ger resultat. Syftet med revisionerna är även att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.

I förordning (EG) nr 882/2004 ställs krav på att den offentliga kontrollen i landet ska revideras. Dels ska kontrollmyndigheterna, enligt artikel 4.6, utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner. Därutöver ska EU göra revisioner i medlemsstaterna enligt artikel 45.

Ansvarsfördelning

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna, upprätthålla och utveckla livsmedelsområdets revisionssystem. Livsmedelsverket har kommit överens med länsstyrelserna om att de ska utföra revisioner av kommunernas livsmedelskontroll (länsstyrelsens kommunrevisioner). Livsmedelsverket kompletterar dessa med revisioner (tidigare normerande kontroller) som har fokus på kontrollen av ett eller flera kontrollområde och ett sakområde eller anläggningstyp; till exempel HACCP på ett mejeri, temperatur på en restaurang, information i butik (Livsmedelsverkets kommunrevisioner). Dessa revisioner omfattar en granskning på plats vid en livsmedelsanläggning som kontrollmyndigheten har kontrollansvar för. Granskningen vid anläggningen utförs som en skuggkontroll där kontrollmyndighetens personal utför en kontroll. Revisionsgruppen iakttar och bedömer kontrollen, och inte hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller lagstiftningens krav. Även fera av länsstyrelsens kommunrevisioner innehåller skuggkontroller.

Livsmedelsverket utför även revisioner av länsstyrelsernas livsmedelskontroll i primärproduktionen, av Livsmedelsverkets egen kontrollverksamhet (internrevisioner), samt av Generalläkarens livsmedelskontroll.

Genom detta revisionssystem uppfyller kontrollmyndigheterna kravet på att revisioner ska utföras.

Syfte

Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheternas planeringar och det praktiska genomförandet av dessa resulterar i att målen i förordning (EG) nr 882/2004 uppfylls. Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättsäker och ge effekt.

Syftet med revisionerna är även att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.

Tre huvudfrågor besvaras vid revisionen:

  1. Finns en planerad verksamhet (planer, instruktioner, vägledningar)?
  2. Följs planen (hur utförs det praktiska arbetet och ger det resultat)?
  3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att uppfylla kraven?

Utförande

Handboken 'Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll' finns som stöd för de som utför revisioner.

Revisionsprogram tas fram av den myndighet som utför revisionerna. Detta ska vara riskbaserat och utformat så att det under en period av cirka fem år täcker in samtliga kontrollmyndigheter som omfattas av revisionsansvaret, t.ex. samtliga kommuner i ett län för länsstyrelsen tillsammans med Livsmedelsverket. I planeringen tas även hänsyn till att eventuella uppföljningar kan behöva utföras beroende av revisionsresultatet. Uppföljning kan till exempel ske genom att granska åtgärdsplaner eller genom att göra en uppföljande revision.

Resultat

Livsmedelsverket sammanställer årligen resultatet från alla utförda revisioner och rapporterar detta vidare till Kommissionen, samt ger återkoppling till de myndigheter som utför revisioner. Livsmedelsverket ska även använda revisionsresultaten för att förbättra kontrollen och för framtida stöd och ledning.

Nationell samrådsgrupp

På uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket inrättat en nationell samrådsgrupp med uppgift att:

  1. Ge stöd och råd till kontrollmyndigheter som utför eller låter utföra revision av sina offentliga kontroller i livsmedelskedjan.
  2. Diskutera gemensamma kompetensutvecklingsåtgärder och metodutveckling.
  3. Vara en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, och ge möjlighet för att lyfta fram goda exempel.

Samrådsgruppen är sammansatt av representanter för länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting, Generalläkaren, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Senast granskad 2016-09-20