RASFF - EU:s varningssystem om livsmedel

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa.

 

Vad är RASFF?

Systemet innebär bland annat att Sverige snabbt får information i meddelanden från andra länder om livsmedel och foder som utgör eller kan antas utgöra en direkt eller indirekt risk. Sverige har också skyldighet gentemot övriga medlemsländer att rapportera egna fynd samt förse EU-kommissionen med efterfrågad information i de fall verksamheter i landet är inblandade. Skyldigheten gäller hela livsmedelskontrollen i Sverige och regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 samt i Kommissionens förordning (EU) nr 16/2011.

Sveriges bevakning

Alla medlemsländer, däribland Sverige, är skyldiga att ha en dygnet runt bevakning av inkommande meddelanden i RASFF-systemet. Den svenska kontaktpunkten för livsmedel är supportavdelningen på Livsmedelsverket och de sköter bevakningen på arbetstid. Efter kontorstid och på helger tar TiB (Tjänsteman i Beredskap) vid bevakningen.

För foder är Jordbruksverket svensk kontaktpunkt.

Olika sorters notifieringar

Det finns två sorters RASFF notifieringar (meddelanden): marknadsnotifiering och gränsavvisning. En medlem i RASFF systemet sänder en marknadsnotifiering när en risk blivit upptäckt i livsmedel eller foder som blivit utsläppt på marknaden. En gränsavvisning sänds när en produkt har blivit nekad inträde vid gränsen.

Marknadsnotifieringar består av varningsmeddelanden (Alerts) och informationsmeddelanden. Tillsammans med gränsavvisningsmeddelanden och nyhetsmeddelanden blir det totalt fyra sorters meddelanden. 

 

Rasff varning

Varningsmeddelanden (Alert notification) skickas när ett livsmedel som utgör en allvarlig hälsorisk finns på marknaden och när det krävs snabba åtgärder av en annan RASFF-medlem.

Den RASFF-medlem som identifierar problemet och utför relevanta åtgärder, till exempel tillbakadragande av produkten, utlöser larmet. Målet med meddelandet är att ge berörda RASFF-medlemmar information så att de ges möjlighet att undersöka om produkten i fråga är på marknaden, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. 

 

Rasff information

Informationsmeddelanden används när ett livsmedel identifierats med en risk och har släppts ut på marknaden, men när de övriga RASFF-medlemmarna inte behöver vidta snabba åtgärder.

Detta kan bero på att produkten av någon anledning inte nått ut på marknaden, inte längre finns på marknaden eller inte kräver snabba åtgärder.

 

Rasff nyheter

Nyhetsmeddelande används för all information som är relaterad till säkerheten för livsmedel som inte har meddelats som ett varnings- eller ett informationsmeddelande. Informationen bedöms ändå som intressant för andra kontrollmyndigheter och sänds därför till RASFF-medlemmarna.

 

 Rasff gränsavvisning

Gränsavvisning berör livsmedelssändningar som har testats och blivit avvisade vid de yttre gränserna i EU (och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - EES) på grund av att en hälsorisk har konstaterats.

Meddelandena skickas till alla EES gränsstationer i syfte att stärka kontrollen och se till att den avvisade produkten inte förs in i EU via en annan gränsstation.

Sök RASFF-meddelanden på EU-kommissionens webbplats

Via kommissionens webbplats, se länk nedan, går det att söka ut alla RASFF-meddelande i sammanfattad form. Meddelandet i sin helhet läggs inte ut då det kan innehålla konfidentiell information och är till för informationsöverföring mellan kontrollmyndigheter.

Två typer av portaler finns tillgängliga

  • RASFF portal
    I databasen går alla RASFF-meddelanden att söka ut i sammanfattad form.

  • RASFF consumers portal
    I databasen publiceras alla RASFF-meddelanden indelat per land där kontrollmyndigheten eller berört företag gått ut med en allmän varning.

 

Senast granskad 2016-02-01