Musselkontroll - öppna och stängda havsområden

Resultat från Livsmedelsverkets kontrollprogram för musslor och ostron år 2017

Resultaten skall tillämpas av de företag som omfattas av

 • Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Ett havsområde kan vara öppet eller stängt samt klassificeras som A, B eller C för olika arter av musslor och ostron.

Samtliga öppna områden provtas regelbundet för förekomst av algtoxiner (alggifter) samt e coli hos de aktuella arterna.

Ett område är öppet för upptag av en art om halterna av algtoxiner (alggifter)hos arten är under gällande gränsvärden samt andelen toxinbildande alger är låg i havsvattnet.

Är andelen E-coli bakterier under gällande gränsvärde klassas området som A-område och musslorna respektive  ostronen kan gå direkt till konsumtion från ett öppet område. Är halterna av E-coli bakterier högre än för A-område, klassas området som B- eller C-område. Då måste musslorna renas eller kokas innan de kan släppas ut på marknaden.

Livsmedelsverket publicerar en årsrapport från musselkontrollen, "Kontrollprogrammet för tvåskaliga blötdjur", se under Mer information.

Resultat för samtliga produktionsområden för musslor 

Här publiceras veckovis information gällande ändringar av klassificerings- och upptagsstatus för undersökta havsområden.

Vecka 8

 • Ändringar denna vecka är markerade med fetstil i tabellen nedan.
 • För att musslor, ostron och hjärtmussla ska få säljas färska på marknaden måste dessa komma från ett område som är öppet och A-klassat.

Detaljerade områdeskartor är länkade till respektive områdesnamn nedan.

Resultat för samtliga produktionsområden i tabellform

Notera att tabellens samtliga fält inte syns i bild. Scrolla åt höger längst ner i tabellen för att se all information.

Nr(1) Namn   Upptagningsområde Info
  Blåmussla Klass. Hjärtmussla Klass. Ostron (2) Klass.  
108 Kosterhavet   Stängt - Stängt - Stängt - Ingen provtagning
110 Tjärnöarkipelagen    Stängt Stängt  Stängt  Ingen provtagning 
114 Råssö-Resöfjorden   Stängt - Stängt - Stängt A Ingen provtagning 
116 Lindöfjorden   Stängt - Stängt - Stängt A (3) Ingen provtagning 
118 Sannäsfjorden   Stängt - Stängt - Stängt - Ingen provtagning
119 St Kännskär   Stängt - Stängt - Stängt A Ingen provtagning
121 Edsviken   Stängt - Stängt  - Öppet Provtagning ostron
122 Sövall   Stängt - Stängt   - Öppet A Provtagning ostron
123 Fjällbacka norra   Stängt - Stängt  - Stängt B Ingen provtagning
124 Fjällbäcka södra   Stängt - Stängt  - Stängt - Ingen provtagning
128 Bottnefjorden    Öppet A Stängt  - Stängt  - Provtagning blåmussla
135 Åbyfjorden   Öppet     A Stängt  - Stängt  A Provtagning blåmussla
143 Saltö Fjord   Öppet  A Stängt -  Öppet  A Provtagning blåmussla och ostron.
144 Havstensfjorden norra  

Öppet

Läs info i kollumn till höger!

 A Stängt B Stängt  - Bakterievärde i blåmussla: 330 MPN/100 g. Se vidare info nedan (4).
146 Havstensfjorden södra   Stängt - Stängt B Stängt  - Ingen provtagning 
147 Kalvöfjord   Stängt  A Stängt  - Stängt  Ingen provtagning
148 Borgilefjorden   Stängt A Stängt  Stängt  Ingen provtagning
152 Ljungskile   Öppet  A Stängt - Stängt  - Provtagning blåmussla
153 Koljöfjord    Öppet Stängt  Stängt  A Provtagning blåmussla
158 Halsefjorden   Stängt  A Stängt - Stängt - Ingen provtagning
159 Boxvikskile   Stängt  A Stängt  - Stängt  - Ingen provtagning
164 Lyresund   Öppet  A Stängt  - Stängt  - Provtagning blåmussla
166 Kråkefjord   Öppet  B Stängt  - Stängt  -

Provtagning blåmussla

167 Stigfjorden   Öppet  A Stängt  - Stängt  -

Provtagning blåmussla

171 Norra Hake fjord    Stängt - Stängt - Stängt A Ingen provtagning
         
               
                   

 

 1. Löpnummer för produktionsområden för tvåskaliga blötdjur som fastställt av Livsmedelsverket i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004.

 2. Gäller både Europeiska ostron (Ostrea edulis) samt Japanska jätteostron (Crassostrea gigas).
 3. Området är säsongsklassificerat under perioden 1 september till 26 juni.

 4. Företagare som avser att sätta musslor på marknaden från ett A-klassat område med E.coli-halter mellan 230 och 700 MPN/100 g uppmanas att kontrollera alla batcher som skördats innan dessa produkter sätts på marknaden. Kontrollen skall då ske genom att fem bakterieprover tas från varje batch. Analysresultaten anses tillfredställande om alla fem är <230 MPN/100 g eller om ett av de fem är >230 MPN/100 g men <700 MPN/100 g och övriga fyra är <230 MPN/100 g.

   

   

 

 

 

Senast granskad 2017-01-25