Krisberedskap för kommun och länsstyrelse

Livsmedelsverket samordnar och stödjer krisberedskapsarbetet gällande mat och dricksvatten på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet styr nu mer mot civilt försvar. Om du vill veta mer om den lokala eller regionala planeringen i detalj, kontakta berörd kommun respektive länsstyrelse.

 

Livsmedelverket har under 2017-2018 arbetat med att stödja länsstyrelser i arbetet med att komma igång med planering av livsmedelsförsörjning.  Som stöd i den lokala och regionala risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) finns en metod för att identifiera samhällsviktig verksamhet inom livsmedelsförsörjning. I filmen ovan kan du höra hur Länsstyrelsen i Värmland arbetat. 

Vi har samarrangerat kunskapsdagar och dialogforum hos mer än hälften av länsstyrelserna, som i sin tur samordnar och bjuder in kommuner. Det arbetet fortsätter under våren 2019. 

Fallstudier och inspiration

Det finns flera erfarenheter och studier att lära av. Nedan ser du några av dem.

Seminarieövningar

Snöoväder i Stockholm 2016

I november 2016 lamslogs trafiken i Stockholm av ett historiskt snöoväder. Det påverkade även livsmedelsleveranser.  Rapporten belyser flera sakers om både kommuner, enskilda verksamheter och företag kan tänka på i planeringen.

Gotland utan transporter

2014-2016 genomfördes ett sektorsövergripande projekt för att se om Gotland klarar ett stopp av alla externa transporer under två veckor i februari. Svaret är ja, men att det bland annat kräver en snabb omställning av ordinarie varuflöden, att utbudet av livsmedel blir begränsat samt krav på en god kommunikation mellan berörda aktörer och allmänheten.

Gotland utan transporter - kommer maten att räcka - en kortversion.

Christer Stoltz, beredskapschef i Region Gotland. Filmat föredrag från Mötesplats livsmedelsförsörjning 2017.

Senast granskad 2018-12-14