Krisberedskap för företag

Genom att fortsätta producera och leverera livsmedel även vid en större samhällsstörning eller höjd beredskap, har du som livsmedelsföretagare en viktig roll i totalförsvaret.

Lagstiftningen för höjd beredskap innebär att alla företag är skyldiga att medverka i totalförsvarsplaneringen. Ditt bidrag är viktigt då företagen behövs på flera sätt.
Ett bra sätt att bidra till en robust livsmedelsförsörjning är att arbeta med kontinuitetshantering, där du blir medveten om dina kritiska beroenden samt får möjlighet att reducera risker och sårbarheter för en robustare verksamhet. Det kan även vara att bidra till ökad kunskap hos myndigheter eller att ditt företag deltar i övningar eller andra samarbeten.

Samverkan vid större samhällsstörning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med andra aktörer tagit fram en metod för hur privata och offentliga aktörer på ett effektivt sätt ska arbeta tillsammans under en större samhällsstörning, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid en samhällsstörning.  Arbete pågår med att implementera metoden på alla nivåer, lokal, regional och central, inklusive på Livsmedelsverket.
Stöd för implementering finns att hämta på MSB:s webbplats.

Fallstudier efter olika störningar

 

Senast granskad 2018-11-26