Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverket stödjer utvecklingen av krisberedskap avseende livsmedel på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet styr nu mer mot civilt försvar.

Livsmedelsverket har i uppdrag att nationellt samordna kris och beredskapsplanering av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning efter primärproduktionen. Det innebär kort sagt att vi ska stödja ansvariga aktörer att säkerställa tillgång på mat och vatten. En stor del av arbetet handlar om stöd till kommuner, dricksvattenproducenter och länsstyrelser. 

Kran med vatten som rinner
Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, är ett exempel på stöd i beredskap och under kriser. Några andra är handböcker, övningar och utrustning för nödvattenförsörjning.

Krisberedskap för kommun och länsstyrelser

Här finner du från kommun och länsstyrelse fallstudier och inspiration för ert lokala/regionala planeringsarbete för kris, samhällsstörning eller höjd beredskap.

Krisberedskap för företag

Här är exempel på hur livsmedelsföretagare kan jobba systematiskt med krisberedskap, identifiera risker och förbereda sig för kris/samhällsstörning eller höjd beredskap.

Senast granskad 2018-11-16