Villkor för import av vissa livsmedel

Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur.

Import av animaliska livsmedel som saknar harmoniserade importvillkor

EU-kommissionen har utarbetat en vägledning med övergångsestämmelser för import av vissa livsmedel för vilka det ännu inte finns EU-gemensamma importregler, till exempel kött av marina däggdjur, kött av reptiler med mera. Fram till slutet av år 2020 gäller att alla importerade livsmedel av animaliskt ursprung måste uppfylla kraven i förordning (EG) nr 178/2002 (se avsnitt 5 i vägledningen) och förordning (EG) nr 852/2004 (se avsnitt 5.3 i vägledningen).

Företag som är intresserade av att importera sådana livsmedel ska kontakta Livsmedelsverket på mejladressen gks@slv.se . För mer information, se 7.2.3. i "Kommissionens vägledning om import av livsmedel från tredje land". 

Levande kräftor från andra EU-länder och länder utanför EU

Regeringen har förbjudit införsel av levande sötvattenskräftor (av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae) till Sverige. Förbudet gäller införsel från både EU-länder och övriga länder. Det är också förbjudet att förvara och transportera levande sötvattenskräftor som inte fångats eller odlats i Sverige.

Syftet är att skydda den svenska arten av sötvattenskräfta, flodkräftan, från utrotning. Flodkräftan som art är hotad inom hela sitt naturliga utbredningsområde. Främmande kräftarter utgör ett stort hot mot flodkräftan.

Förbudet trädde i kraft den 1 augusti 2003.

Senast granskad 2017-02-22