Lokalt utfärdade exportintyg

På denna sida finns information om de intyg som ska utfärdas på exportanläggningen, de så kallade lokalt utfärdade exportintygen. Här finns också en lista över länder utanför EU som Sverige i dagsläget exporterar livsmedel till och som har särskilda importregler. Under respektive land finns aktuell information om export till det landet samt de exportintyg som tagits fram tillsammans med landets myndigheter.

Strykningar i intygen 

Texten i intygen har ofta diskuterats ingående med importlandets myndigheter. Strykningar ska därför göras endast där det tydligt anges att man får stryka.

Intyg som inte är specifika för något land 

Under länken "Övriga länder utanför EU" finns intyg som inte är specifika för något land. Intygen har tagits fram av Livsmedelverket och texten i dessa intyg hänvisar ofta enbart till EU-lagstiftningen. Intygen får användas för export till länder utanför EU som accepterar EU-lagstiftningen. Då intygen inte har förhandlats med något specifikt land bör exportören för säkerhets skull alltid kontrollera att importlandets myndigheter accepterar dessa. Det finns annars en risk för att varorna stoppas eller avvisas.

Export till Ryssland och Tullunionen

Information om export till Ryssland och Tullunionen finns under menyn till vänster

Hur hittar man information om de sjukdomar som nämns i intygen?

De flesta exportintyg för animaliska produkter innehåller uppgifter om djursjukdomar som den som utfärdar intyget ska intyga om. Vid tveksamhet ska uppgifterna kontrolleras med Jordbruksverket, som är den behöriga myndigheten, eller med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Länsveterinären i det aktuella länet brukar också ha bra koll på de anmälningspliktiga djursjukdomar som förekommer eller har förekommit i det egna länet.

På Jordbruksverkets webbplats finns en sida där man kan kontrollera om en viss sjukdom förekommer eller inte i Sverige eller i andra länder. Jordbruksverket för årlig statistik över fall av anmälningspliktiga djursjukdomar enligt föreskriften SJVFS 2012:24.

Om man behöver veta om det har rapporterats sjukdomsfall som ännu inte har publicerats på Jordbruksverkets webbplats ska man kontakta Jordbruksverket via e-postadressen veterinarfragor@jordbruksverket.se

På OIE:s webbplats kan man läsa årsrapporter från Sverige och övriga länder  som visar aktuell status inklusive det senast inträffade fallet av OIE:s listade djursjukdomar.

De sjukdomar som är anmälningspliktiga anges i bilagan till föreskriften SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Djursjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige är också anmälningspliktiga även om de inte är listade i bilagan.

I vissa intyg hänvisas till Office International des Epizooties (OIE), där Sverige är medlem. Informationen från OIE finns på deras webbplats.

Senast granskad 2016-10-13