Livsmedelsverkets egna exportintyg

Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan myndighet måste vända sig till den myndigheten.

Nyheter!

Nya exportintyg för mjölkprodukter finns publicerade för export till Indien, Singapore, Israel och Makedonien. Till dessa länder gäller inte centrala exportintyg. Gå in på respektive land under "Exportintyg och villkor per land". Dessa måste utfärdas lokalt av det regionala kontor innan sändningen skickas iväg.

Beställning av exportintyg som undertecknas centralt

Innan du beställer intyg så ställ frågan till din kund i importlandet vilken intygstext som krävs i hälsointyget. Vad ska stå i intygstexten? Är det ett free saleintyg ni behöver? Längre fram i tiden kommer Livsmedelsverket att se över de befintliga intygen. Texten "manufactured in Sweden" kommer att tas bort.  Kom ihåg att ange vilka produkter som ska exporteras och vilket land som produkten ska exporteras till.

Dessa intyg har inte förhandlats av Livsmedelsverket och inte överenskommits med myndigheter i tredjeland. Därför sker denna export på egen risk med följd av att exporten stoppas vid gränsen. Stäm av så att inte ett lokalt exportintyg finns för din produkt under respektive importland (se länk ovan).

Exportintygen beställs genom att fylla i en blankett som sedan skickas med e-post till export@slv.se.

Pris

Ett intyg kostar 190 kr.

Mer än ett intyg åt gången kan endast beställas för de icke sändningsspecifika intygen. Beställning av 1, 5 eller 10 st kostar 190 kr, 50 st kostar 210 kr, 100 st kostar 230 kr och 200 st kostar 250 kr.

Frågor besvaras av exportgruppen/Team Handel och myndighetssamverkan via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se  

Följande intyg finns att beställa:

Typ av intyg Information om intyget
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av svenskt ursprung                                                      
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av både danskt, finskt, tyskt och svenskt ursprung
Veterinärt intyg för mjölkprodukter med intygande om värmebehandling samt dioxinkontroll
Veterinärt intyg för mjölkprodukter utan intygande om värmebehandling

Sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

CH1 i översättning till spanska
CH2 i översättning till spanska
CH1 i översättning till ryska
CH2 i översättning till ryska
Intyg för mjölkprodukter och produkter inne-hållande mjölk angående anläggningsgodkännande med mera samt kontrollprogram för dioxin

Som CH1, men med intygande om radio-aktivitetskontroll i företagets egen kontroll. För att beställa detta krävs att särskilt underlag först har skickats till Livsmedelsverket.

Information om exportintyg

Intyg om radioaktivitet
Intyg om radioaktivitet i mjölk med gränsvärde lägre än 10 Bq/kg
Intyg om radioaktivitet för mjölkprodukter av både finskt och svenska ursprung
Intyg om dioxininnehåll i svensk fisk
Intyg om dioxininnehåll i mjölk med ursprung i Sverige, Danmark och Finland
Intygande om kommunal kontroll
Intygande om kommunal kontroll på spanska
Intygande om att Livsmedelsverket är kontroll-myndighet över anläggningen

 Radioaktivitetsintyg för andra livsmedel än mjölkprodukter

Livsmedelsverket utfärdar ett flertal intyg med generella uppgifter om livsmedelskontrollen till företag som har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet.

Vissa uppgifter kan intygas genom att vi har en nationell kontroll på området som underlag. Detta gäller till exempel uppgifter om cesiumhalten i mjölk och mjölkpulver, eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten regelbundet följer cesiumhalten i mjölk producerad i Sverige.

För att kunna intyga uppgifter om cesiumhalten i produkter som innehåller andra råvaror än mjölk måste företaget i sin egenkontroll ha rutiner för att regelbundet följa upp halterna.

Mer information 

Senast granskad 2018-03-08