Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU.

2017-03-02 Sverige åter fritt från Newcastlesjuka

Den 14 februari 2017 förklarades Sverige åter officiellt fritt från Newcastlesjuka (enligt artikel 10.9.3 i OIE:s kodex för landlevande djur). Det innebär att Jordbruksverket har lyft de exportrestriktioner för fjäderfä och fjäderfäprodukter som gällde för Vellinge och Trelleborgs kommun. Observera dock att de handelsrestriktioner som gäller på grund av utbrotten av fågelinfluensa fortfarande måste följas.

2017-02-09 Ny förordning (EU) nr 2017/186 om särskilda villkor avseende mikrobiologiska risker

Sesamfrön från Indien avseende Salmonella kommer nu att regleras i denna förordning och flyttas från förordning 669/2009.

Betelblad från Indien avseende Salmonella regleras idag i förordning 2016/166. Denna förordning upphävs. Betelblad från Indien kommer istället att regleras i denna nya förordning. 

Identitetskontroll och fysisk kontroll med provtagning ska utföras på sesamfrön från Indien för Salmonella med en provtagningsfrekvens på 20%. Identitetskontroll och fysisk kontroll med provtagning ska utföras på betelblad från Indien för Salmonella med en provtagningsfrekvens på 10%. Sändningen ska åtföljas av ett hälsointyg och analyssvar för Salmonella. Varje enskild förpackning ska vara märkt med en identifieringskod, som ska finnas på intyg och analyssvar. Förordning 2017/186 träder i kraft den 23 februari 2017. Övergångsbestämmelserna innebär att sändningar med dessa livsmedel som lämnat Indien den 22 februari 2017  behöver inte uppfylla denna förordning.

2016-02-02 Restriktioner med anledning av nytt fall av högpatogen fågelinfluensa i Stockholms södra skärgård

Högpatogen fågelinfluensa har konstaterats på en mindre fjäderfäbesättning på Muskö i Stockholms södra skärgård. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

Detta gäller för förflyttning inom Sverige och för utförsel till andra EU-länder

Restriktionerna innebär förbud mot förflyttning inom Sverige eller utförsel av:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade från skydds- och övervakningszonen.

Pre-exportintyg för utförsel till andra länder inom EU från zonerna får inte utfärdas.

Exportintyg för export till länder utanför EU (tredje länder) får inte utfärdas från Haninge och Nynäshamns kommun för:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade,

Export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till fågelinfluensa i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

Extra restriktioner med anledning av utbrotten i Skåne och i Stockholms skärgård

Översikt över länder utanför EU som i dagsläget har infört förbud eller begränsningar för import av svenska livsmedel. Listan uppdateras regelbundet och är framtagen på basis av den senaste information som Livsmedelsverket har. Observera att det kan finnas andra begränsningar som Livsmedelsverket inte känner till.

Om ni får kännedom om problem med export med anledning av fågelinfluensautbrottet bör ni meddela detta till Livsmedelsverket. Information kommer att uppdateras efterhand som situationen utvecklas.

2017-01-19 Reviderat beslut 2007/275/EG omfattar gränskontroll av nya produkter från och med den 1 januari 2017

Beslutet innebär följande ändringar:

 • Bilaga I och II har ändrats i beslut 2007/275/EG. Se artikel 1 i genomförandebeslut 2016/1196
 • Produkter i bilaga II i beslutet undantas krav på gränskontroll. I bilaga II finns nu även KN-nummer för dessa produkter
 • Följande produkter flyttas från undantagslistan (bilaga II) till listan med produkter som ska gränskontrolleras (bilaga I):

- Ofyllda gelatinkapslar för KN-nummer 9602
- Soppbuljonger med köttextrakt/koncentrat (konsumentpackat - KN-nummer 2104
- Köttextrakt/koncentrat - KN-nummer 1603

Dessutom har vissa ändringar gjorts i bilaga II utifrån innehållet av animaliska ingredienser i de aktuella produkterna. De produkter som undantas gränskontroll i enlighet med bilaga II är i det reviderade beslutet:

 • Konfektyrer/godis innehållande mindre än 50 % bearbetade mejeri- och äggprodukter, förutsatt att de är behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275 (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med bearbetade köttprodukter, innehållande mindre än 50 % bearbetade mejeri- och äggprodukter förutsatt att de behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275
 • Bröd och kakor innehållande mindre än 20 % bearbetade mejeri- och äggprodukter, förutsatt att de är behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275 (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Oliver fyllda med fisk (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Konsumentpackade soppbuljonger innehållande mindre än 50 % av fiskoljor, fiskpulver eller fiskextrakt, förutsatt att de är behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275 (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Konsumentpackade kosttillskott innehållande mindre än 20 % bearbetade animalier (även produkter innehållande glukosamin, kondroitin eller kitosan); förutom köttprodukter. Observera! Om kosttillskottet innehåller köttprodukter, ska produkten gränskontrolleras oavsett mängd (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)

2017-01-12 Tullverket och Livsmedelsverket har ett projekt om gränskontroll av buljonger under 2017

Tullverket och Livsmedelsverket kommer att ha ett riktat projekt för kontroll av alla sändningar med buljonger enligt KN-nummer 2104 10 som innehåller animaliska produkter.

Beslut 2007/275 ändras den 1 januari 2017. Bland annat flyttas köttbuljonger (KNnr 2104 10) från bilaga II (undantagslistan) till bilaga I (positivlistan), det vill säga listan på animaliska produkter som ska gränskontrolleras.

Buljonger och aromer för soppor innehållande mindre än 50% fiskbuljonger, fiskpulver eller fiskextrakt, packade för slutkonsument, finns kvar i bilaga II och omfattas inte av krav på gränskontroll.

I vägledningen från EU-kommissionen har förtydligats att livsmedel, som innehåller både vegetabiliska och animaliska ingredienser, ska bedömas om de klassas som animaliska produkter eller som sammansatta produkter eller undantas som buljong i bilaga II i beslut 2007/275. Klassningen ger besked om produkten ska gränskontrolleras eller inte. Livsmedelsverket behöver därför få in uppgifter i klassningsblanketten som finns Livsmedelsverkets webbsida med information om import av sammansatta livsmedel. Där kan du också läsa mer om gränsdragningen mellan animaliska och sammansatta produkter.

För sändningar som föranmäls till en gränskontrollstation kommer en ifylld klassningsblankett att begäras i samband med gränskontrollen. Om produkten föranmäls med rätt dokumentation, till exempel föranmäls som en köttprodukt med köttproduktintyg, kommer handläggningen av ärendet i gränskontrollen att kunna slutföras även om inte klassningen är klar.

Observera att hela handläggningen förenklas betydligt om ni i god tid innan nästa sändning ankommer, kan fylla i en blankett för respektive produkt med buljonger som ni importerar löpande och som innehåller både vegetabiliska och animaliska ingredienser. Ni mejlar ifylld blankett till gks@slv.se för klassning. Observera! Om produkten inte innehåller några animaliska ingredienser behövs ingen klassningsblankett.

Ju tydligare ni anger efterfrågade uppgifter i blanketten, desto snabbare går handläggningen och begäran om komplettering behöver kanske inte göras.

Livsmedelsverket kommer via mail att lämna besked om den slutliga klassningen av produkten för att visa upp för Tullverket.

Ombudet/importören ska sända importdeklarationen till Tullverket med åtgärdsindikator "Call-me 12" för manuell handläggning samt mejla en klassningsblankett med Livsmedelsverkets beslut till rod.kanal.import@tullverket.se . Om buljongerna inte innehåller animaliska produkter ska detta anges i fritext till fält 44 "Särskilda upplysningar".

Tullverket kommer innan förtullning av produkter som innehåller animaliska produkter att efterfråga en klassningsblankett från Livsmedelsverket, med bedömning av om produkten klassas som en köttprodukt/fiskprodukt eller som ett sammansatt livsmedel som ska gränskontrolleras eller inte. För att underlätta förtullningen bör ni därför i god tid innan nästa sändning mejla ifylld blankett till gks@slv.se för klassning.

Först när ni har en slutförd klassning på blanketten kan sändningen förtullas. Blanketten anger om produkten klassas som en köttprodukt, vilket alltid kräver gränskontroll, eller om produkten klassas som ett sammansatt livsmedel som antingen kräver gränskontroll eller inte, eller om produkten undantas som buljong enligt bilaga II i beslut 2007/275. Om produkten redan fått ett godkänt CVED-beslut i Traces kan sändningen förtullas även om klassningen inte är klar.

Återkom om ni har frågor till:

Livsmedelsverket på telefon 018-171429 eller gks@slv.se

 2016-12-05 Förordning 884/2014 ändras

 • Kryddor med ursprung i eller avsända från Etiopien omfattas av kraven i förordning 884/2014
 • Jordnötter och jordnötsprodukter med ursprung i eller avsända från Argentina omfattas av kraven i förordning 884/2014
 • Hasselnötter även bearbetade eller blandade med andra nötter/torkade frukter med ursprung i eller avsända från Azerbajdzjan omfattas av kraven i förordning 884/2014
 • Det förtydligas att om summan av produkter som omfattas av kraven i förordning 884/2014 överstiger 20% i en blandad produkt ska sändningen gränskontrolleras(se art 1, punkt 2)
 • Provtagningsfrekvensen för torkade fikon från Turkiet minskas från 20% till 10% procent
 • Provtagningsfrekvensen för jordnötter från Indien minskas från 20% till 10% procent
 • Provtagningsfrekvensen för hasselnötter från Turkiet ökar från slumpbaserat till 5% procent
 • KN-numret för Capsicum förtydligas

Denna genomförandeförordning träder i kraft den 22 december 2016.

2016-12-05 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2016/2107 som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 1 januari 2017 och består i att följande produkter läggs till:

 • Jordnötter och produkter därav från Bolivia
 • Sesamfrön och auberginer från Uganda
 • Ananas från Benin
 • Bordsdruvor från Eypten
 • Granatäpplen från Turkiet

Ökade provtagningsfrekvenser för följande produkter:

 • Citroner från Turkiet ökar från 10% till 20%

Minskade provtagningsfrekvenser för följande produkter:

 • Pistaschmandlar från Förenta staterna minskas från 20% till 10%
 • Pitahaja (drakfrukt) från Vietnam minskas från 20% till 10%

2016-11-30 Information om export med anledning av fågelinfluensa

Högpatogen fågelinfluensa (H5N8) har konstaterats på en stor gård med fjäderfä utanför Helsingborg. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts.

För mer information om fågelinfluensa och omfattning av skyddsområden, se Jordbruksverket  webbplats.

Detta gäller för export till länder som har meddelat särskilda restriktioner med anledning av utbrottet
Översikt över länder utanför EU som i dagsläget har inför förbud eller begränsningar för import av svenska livsmedel. Listan uppdateras regelbundet och är framtagen på basis av den senaste information som Livsmedelsverket har. Observera att det kan finnas andra begränsningar som Livsmedelsverket inte känner till.

2016-10-25 Information till importörer och speditörer av ostronsås och fisksås

Den 3 oktober 2016 informerades importörer av fisksås respektive ostronsås om att klassning behövs för att avgöra om det krävs gränskontroll eller inte. Om det är mindre än 20% sojasås i en produkt klassas det som smaksättning, är det mer än 20% sojasås klassas det som en vegetabilisk ingrediens. Detta har betydelse för bedömningen av om en produkt bedöms som fiskeriprodukt med krav på gränskontroll eller som ett sammansatt livsmedel som antingen ska gränskontrolleras eller inte.

2016-07-26 Upphävande av bilateralt beslut gällande export av sniglar och grodlår från Turkiet

Nya produkter har harmoniserats för import till EU som till exempel grodlår, snäckor och glukosamin. Det finns listor på godkända länder och godkända anläggningar för export till EU i förordning 2016/759 kombinerat med aktuell rättsakt (se artikel 1 och bilaga I i förordningen). Nya intygsförlagor finns i förordningen 2016/759. Godkända anläggningar finns på EU-kommissionens webbplats.

2016-06-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009.

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2016/1024 som ändrar bilaga I till EG-förordning 669/2009.

Ändringarna gäller från den 1 juli 2016 och består i att

 • torkade vindruvor från Afghanistan utgår ur bilagan
 • Mandlar från Australien utgår ur bilagan
 • Hasselnötter från Georgien (Aflatoxiner – 20 %) läggs till i bilagan      och omfattas därmed av krav på gränskontroll från den 1 juli 2016.

Det har även beslutats att översynen av bilaga I av förordning 669/2009 ska minskas från fyra gånger årligen till två gånger årligen.

Förstärkt kontroll enligt EG-förordning 669/2009

 2016-03-30 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009.

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2016/443 som ändrar bilaga I till EG-förordning 669/2009. Ändringarna gäller från och med den 1 april 2016 och gäller följande:

*Palmolja från Ghana, Jordnötter och jordnötsprodukter från Madagaskar och citroner från Turkiet läggs till i bilagan och omfattas därmed av krav på gränskontroll från och med den 1 april 2016.

Förstärkt kontroll enligt EG-förordning 669/2009

Senast granskad 2017-03-02