Jämställdhet

Flera personer böjer sig fram.

Alla, oavsett kön, ska kunna hitta sitt sätt att äta hälsosamt, säkert och hållbart.

All verksamhet i myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. För Livsmedelsverket innebär det att vi ska arbeta för att maten ska vara säker för alla, oavsett kön. Alla människor ska kunna hitta sitt sätt att äta hälsosamt och hållbart, och informationen om hållbar livsmedelskonsumtion och vilka risker som finns ska vara lätt för alla att omsätta i verkligheten.

Jämställdhetsaspekten ska därför alltid vägas in när vi tar fram nya kostråd, matvaneundersökningar, hantering av remisser med mera. Vi tar till exempel hänsyn till skillnader mellan män och kvinnor, flickor och pojkar, i olika risk- och nyttovärderingar. I våra sammanställningar över matvanor redovisas män och kvinnors vanor separat.

Verksamhet

Senast granskad 2023-12-08