Nationellt projekt ska stödja kommunernas klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen

Barn med cykel

Nu pågår ett nationellt projekt för att ta fram handledning och praktiska verktyg för att erbjuda stöd till alla kommuner i deras arbete med att klimatanpassa sin dricksvattenförsörjning. Klimatanpassning behövs för att hantera kemiska och mikrobiologiska risker och över- och underskott av vattentillgången. 

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Det är kommunernas ansvar att säkerställa tillgång och hälsomässig kvalitet på dricksvatten. För att trygga ett bra dricksvatten idag och på sikt behöver kommunerna arbeta med analyser, planering, förebyggande åtgärder och andra insatser som utgår från klimatförändringarna.

Handbok för tillämpad klimatanpassning

De nya förutsättningarna med ett klimat i förändring ställer ökade krav på kompetens, strategiskt arbete och samverkan på alla nivåer, lokalt, regionalt och nationellt. För att möta behovet arbetar Livsmedelsverket med att ta fram en handbok för dricksvattenproducenter om hur klimatanpassningsarbete kan gå till praktiskt, steg för steg.

Praktiskt stöd för olika behov

Kunskapsnivån, resurser, geografiska förutsättningar, politisk förankring och flera andra faktorer påverkar hur långt dricksvattenproducenterna kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Målet med handboken är att den ska ge ansvariga för dricksvattenproduktion stöd i att stärka sin förmåga att säkerställa tillgång och kvalitet på dricksvattnet. Tanken är att handboken ska vara utformad så att den upplevs relevant och användarvänlig för alla, oavsett hur långt klimatanpassningsarbetet kommit.

Handboken kommer att finnas tillgänglig digitalt och som bok och lanseras under 2018.

Helhetstänkande och samsyn

Klimatanpassningsarbete kräver ett helhetstänkande och en samsyn hos alla berörda aktörer. Även andra som är ansvariga för klimatanpassning, bland annat miljökontor, samhällsplanerare och länsstyrelser, ska därför få kännedom om handboken och kunna dra nytta av informationen.

Samverkansprojekt på alla nivåer

Arbetet med att ta fram handboken pågår under 2016-2018 och drivs av Livsmedelsverket i samverkan med andra myndigheter, branschorganisation och representanter från dricksvattenproducenterna. Dessa är Boverket, Folkhälsomyndigheten, Göteborg Kretslopp och Vatten, Havs och Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SMHI, Svenskt Vatten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Sydvatten, Uppsala Vatten, VA Syd, Vattenmyndigheterna och Ystad Österlens miljöförbund.

Projektet finansieras av regeringens krisberedskapsanslag genom MSB.

Senast granskad 2016-09-20