Stor studie om dricksvatten och hälsa

Just nu pågår en av de största studierna någonsin om dricksvatten och hälsa i Sverige. Syftet med studien är att ge oss bättre kunskap om hur vi kan producera och distribuera ett så säkert dricksvatten som möjligt för de förhållanden som råder i Sverige. Detta är mycket viktig kunskap för hela landet, både när det gäller att tillhandahålla dricksvatten i normalsituationer, men även för att undvika kriser.

Studien består av tre delstudier, där varje delstudie undersöker olika
mikrobiologiska risker i samband med reningen av dricksvatten eller
distributionen av dricksvatten i vattenledningsnätet. Studien finansieras av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utförs av Livsmedelsverket
i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Umeå universitet och flera av
landets kommuner och dricksvattenproducenter.

Varför är den här studien viktig?

I Sverige produceras dricksvatten av hög kvalitet och de flesta svenskar är nöjda med sitt dricksvatten, men dricksvattenförsörjningen är komplex och sårbar. Kraftiga skyfall och översvämningar kan leda till lokala och tillfälliga försämringar av dricksvattnets kvalitet. I framtiden kan ett förändrat klimat göra att sådana händelser blir vanligare, vilket i sin tur kan medföra en ökad risk för dricksvattenburen smitta, exempelvis virus som kan orsaka magsjuka. Ett förändrat klimat i kombination med befolkningsökning ställer således stora krav på dricksvattenförsörjningen.

Många dricksvattenproducenter i landets kommuner funderar idag på vilka lösningar som är de bästa för att även i framtiden kunna producera ett säkert dricksvatten. Resultaten från de tre delstudierna kommer därför att vara till nytta för dricksvattenplaneringen i hela landet.

Senast granskad 2017-01-27