Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav

Tjej som tittar på algblomning vid brygga

Livsmedelsverket driver just nu ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav. Syftet är i första hand att få en helhetsbild över vilka toxiska blomningar av blå-gröna alger (cyanobakterier) som finns i våra vattentäkter.

Stigande temperaturer och ökade utsläpp av fosfater i miljön gör att antalet toxiska blomningar av blå-gröna alger (cyanobakterier) ökar i svenska ytvatten. Om människor får i sig toxiner från dessa blomningar via dricksvattnet kan det leda till allvarliga hälsoeffekter.

Det här ställer ökade krav på de svenska vattenverk som använder sig av ytvatten till dricksvattenproduktion, och som tillsammans producerar 65 procent av Sveriges dricksvatten.

Projektet ska

  • kartlägga cyanobakterier och dess toxiner i svenska vattentäkter
  • ge möjlighet för dricksvattenproducenter och kommersiella laboratorier att förbättra sin förmåga att upptäcka cyanotoxiner genom att använda olika typer av testmetoder
  • publicera en riskhanteringsplan för toxisk algblomning i vattentäkt så att dricksvattenproducenterna kan göra en bättre risk- och sårbarhetsanalys (RSA) av sin vattentäkt.

Ta prover på algblomningar!

Vattendrag över hela Sverige ska ingå i kartläggningen och projektet behöver hjälp med att till exempel:

  • rapportera en algblomning
  • ta prover från en algblomning
  • övervaka ett vattenområde med avseende på algblomningar.

Kontakt

För mer information, kontakta projektledare Caroline Dirks, caroline.dirks@slv.se

Mer om projektet

Projektet som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, startades under 2016 och kommer att pågå till 2019. Partners i projektet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Sydvatten.

Senast granskad 2017-02-23