Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav

Tjej som tittar på algblomning vid brygga

Livsmedelsverket driver ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav. Syftet är i första hand att få en helhetsbild över vilka giftiga blomningar av alger (cyanobakterier) som finns i våra vattentäkter.

Under våren, sommaren och hösten 2017 samlade vi bilder och prover på algblomningar från landets olika hörn. Vi har fått bilder och vattenprover från Östersjön, Bottniska viken såväl som insjöar. Totalt skickades 100 bilder och 78 vattenprover kom från allmänheten. De läggs samman med de prover vi har tagit genom samarbeten med vattenproducenter och myndigheter. Allt jobb från er ute i landet har varit mycket värdefullt för vårt arbete med att kartlägga var algblomning finns och hur giftiga de är. Analyserna är klara och under hösten 2018 arbetar vi med den data som togs fram. 

Varför är det här viktigt?

Stigande temperaturer och ökade utsläpp av fosfater i miljön gör att antalet giftiga blomningar av alger (cyanobakterier) ökar i svenska ytvatten. Om människor får i sig gifterna från dessa blomningar via dricksvattnet kan det leda till allvarliga hälsoeffekter.

Det här ställer ökade krav på de svenska vattenverk som använder sig av ytvatten till dricksvattenproduktion, och som tillsammans producerar 65 procent av Sveriges dricksvatten.

Förutom att kartlägga cyanobakterier i svenska vattentäkter ska projektet

  • ge möjlighet för dricksvattenproducenter och kommersiella laboratorier att förbättra sin förmåga att upptäcka cyanotoxiner genom att använda olika typer av testmetoder
  • publicera en riskhanteringsplan för toxisk algblomning i vattentäkt så att dricksvattenproducenterna kan göra en bättre risk- och sårbarhetsanalys (RSA) av sin vattentäkt.

Mer om projektet

Projektet som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, startades under 2016 och kommer att pågå till 2019. Partners i projektet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Sydvatten.

Senast granskad 2018-01-23