Nordiska Matförvaltningsgruppen, NMF

Arbetsgruppen har ansvar för aktiviteter inom lagstiftning, tillsyn, märkning och konsumentinformation på livsmedels- och konsumentområdet.

Nordiska Matförvaltningsgruppen (NMF) finns under Livsavdelningen på Nordiska Ministerrådet. NMF har funnits sedan år 2007 och möts två gånger per år. Mandatet stäcker sig till utgången av 2016. Mötena cirkuleras inom Norden. På arbetsgruppsmötena har gruppen alltid ett tema inom ett aktuellt område.

Ansvarsområde

Gruppen

  • ansvarar för aktiviteter inom området regelverk, tillsyn/kontroll, märkning och konsumentinformation
  • arbetar för att skapa en likvärdig kontroll i Norden och att utveckla kontrollmyndigheternas kompetens, gruppen stärker Nordens stämma i EU-samarbetet
  • arbetar för att bidra till att livsmedelsmyndigheterna i Norden arbetar effektivt, tidsenligt och harmoniserat
  • fokuserar på riskhantering och utveckling av en likvärdig tillsyn på livsmedelsområdet
  • har ett antal informella nordiska nätverk där aktuella frågor inom gruppens ansvarsområde tas upp.

Arbetsgruppen ska inom sitt ansvarsområde ha översikt över situationen inom livsmedelskedjan i Norden och ta initiativ till samarbete med relevanta parter i sina aktiviteter. Under 2013-2016 ska gruppen ha särskilt fokus på konsumenttrygghet (redlighet/fusk) och livsmedelssäkerhet/mattrygghet (food safety). Gruppen ska i planeringsperioden ha ett särskilt ansvar för aktiviteter rörande riskhantering och utveckling av en likvärdig tillsyn inom sitt ansvarsområde.

Handlingsprogrammets fyra principer

NMF-gruppens projekt ska utvärderas, både inom respektive projekt och i NMF, för att följa upp hur väl de uppfyllt handlingsprogrammets fyra strategiska principer och i vilken omfattning arbetet skett i samarbete med bransch- och konsumentorganisationer.

  • Fokus på politiskt viktiga områden
  • Främja samarbete med näringslivet, konsumenter och myndigheter
  • Bruka resurserna på några få prioriterade områden
  • Styrka det nordiska mervärdet och internationell genomslagskraft

Projekt

Gruppens projekt ska leda till att det nordiska ramprogrammets intentioner för 2013-2016 uppfylls. Aktiviteter och planer ska ligga inom ramen för fortsatta prioriteringar som görs under perioden, samt inom gällande ordförandskap. Genom sitt arbete ska gruppen bidra till att livsmedelsmyndigheterna i Norden arbetar effektivt, tidsenligt och harmoniserat. Gruppen ska också arbeta för att onödiga gränshinder inte ska uppstå i Norden.

Efter att projekten avslutas ska ett faktablad skrivas av projektledaren. Faktabladet, som skickas in till Nordiska Ministerrådet, är en avrapportering till EK-livs.

Svensk kontaktperson för NMF-gruppen är Ann-Christine Ekström.

Senast granskad 2015-12-23