Nationellt nätverk för dricksvatten

Nationellt nätverket för dricksvatten är ett forum som arbetar för att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser ska nätverket bidra till säkert dricksvatten idag och i framtiden. I nätverket ingår berörda myndigheter och branschorganisationer.

Klimatförändringar  - stora utmaningar för dricksvattnet

Bra dricksvatten i våra kranar har länge varit en självklarhet i Sverige. Klimatförändringar med  bland annat ökad nederbörd, översvämningar, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på bra dricksvatten. Dessa utmaningar kräver förebyggande strategiskt samordning mellan flera aktörer för att säkerställa bra dricksvatten i framtiden.

Nationellt nätverk för helhetssyn och proaktivitet

Sedan 2010 finns ett nationellt nätverk för dricksvatten. Syftet med nätverket är att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser ska nätverket bidra till bra och säkert dricksvatten idag och i framtiden.

Nätverkets vision:

Sveriges befolkning har tillgång till dricksvatten av tillräcklig kvantitet och  god kvalitet i en föränderlig värld.

Nio myndigheter och organisationer

Livsmedelsverket, som har nationellt samordningsansvar för dricksvatten, är samordnare för nätverket. Övriga medlemmar är Boverket, Folkhälsomyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Sveriges Hydrologiska och Meterologiska Institut (SMHI), Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även andra myndigheter och organisationer är aktiva i olika arbetsgrupper.

Vinster med nätverket

Det arbete inom dricksvattenförsörjningen som utförs på olika myndigheter och organisationer kan i nätverket samordnas för att undvika att "frågor faller mellan stolarna". Genom nätverket minimeras dubbelarbete, synergier i gemensamma satsningar kan skapas och användning av resurser bättre optimeras. Det nationella perspektivet kan också bättre prioritera nyckelfrågor.

Strategiska dokument

Gemensamma dokument har utarbetats för nätverket. Dessa dokument är verktyg för att skapa ett arbete som är välfokuserat, systematiskt och applicerar helhetssynen från täkt till kran. Dokumenten ger nätverket fokus för det långsiktiga arbetet (se dokument "Strategi för nationellt nätverk för dricksvatten"), en struktur för sin organisation och tydlig verksamhet i relation till definierade mål (se dokument "Handlingsplan för nationellt nätverk för dricksvatten", gäller till och med 2016). Genom styrdokumenten kan kommunikation och samverkan med departement och riksdag tydliggöras. Dokumenten finner du under "Mer information".

Organisation

Till nätverket finns en styrgrupp som representeras av generaldirektörer eller motsvarande från de olika nätverksorganisationerna. Nätverkets arbete under året leds av en koordineringsgrupp.

Nätverkets fyra arbetsgrupper förankrar arbetet på dricksvattenområdet, dessa är:

Dricksvatten och FoU: Denna grupp arbetar aktivt med att lyfta och driva anslagsfrågor. Kartläggning av pågående forskning och utbildning sker genom denna grupp som även aktivt söker utveckla en forskningsstrategi, identifiera kunskaps- och innovationsbehov och samarbetsmöjligheter på bred front bland viktiga aktörer.

Dricksvatten och krisberedskap (VAB): Ökad krisberedskap och förebyggande åtgärder inom dricksvattenområdet är i fokus för denna arbetsgrupp.

Dricksvatten och planering: Denna arbetsgrupp fokuserar på det förebyggande arbetet, fysisk planering och planeringsverktyg. Beröringspunkter mellan ramdirektivet för vatten, dricksvattendirektivet och översvämningsdirektivet lyfts fram i gemensamma aktiviteter och kommunikation. Frågor om dataförsörjning och stöd till planeringsunderlag på regional och kommunal nivå hanteras i gruppen.

Dricksvatten och offentlig kontroll  Gruppen arbetar för kompetensfrågor i kontrollen, ökad samverkan och beredskapsfrågor för kontrollen.  Arbetet sker med kom fokus  på mål, aktiviteter och rapportering samt krav och skyldigheter för producenter och myndigheter. Arbetet kommer drivs på en strategisk nivå med regelbundna möten.

Senast granskad 2017-09-12