Focal Point och Advisory Forum

Livsmedelsverket är en så kallad Focal Point, dvs. en nationell kontaktpunkt mellan den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, och nationella myndigheter inom livsmedelssäkerhetsområdet, forskningsinstitut och andra intressenter. Focal Point i respektive EU-medlemsland ska stödja EFSA med att öka sin synlighet i landet, sprida information samt främja vetenskapligt samarbete och informationsutbyte.

EFSA är huvudaktören när det gäller riskvärderingar inom livsmedelskedjan inom EU. I nära samarbete med nationella experter och myndigheter som arbetar med riskvärderingar inom livsmedelskedjan, strävar EFSA efter att ge oberoende vetenskapliga underlag för EU-kommissionens lagstiftningsarbete.

Advisory Forum

EFSA är förbunden med nationella EU-myndigheter inom livsmedelskedjan via en rådgivande grupp som kallas Advisory Forum. Rådgivande gruppen arbetar för att främja samarbetet mellan EFSA och medlemsländerna när det gäller riskvärderingar inom livsmedelskedjan samt ger EFSA råd i dess prioriteringar och arbetsprogram. Viktiga uppdrag för Advisory Forum är:

- Att utbyta vetenskaplig data

- Att koordinera riskvärderingsaktiviteter och undvika duplicering av arbete inom EU

- Att adressera eventuella konflikter och avvikande uppfattningar i riskfrågor

Livsmedelsverket är Sveriges ordinarie representant i Advisory Forum Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är Sveriges ställföreträdande representant.

Kontaktperson för Advisory Forum

Ordinarie ledamot: Per Bergman, Livsmedelsverket
Ställföreträdande: Cecilia Hultén, Statens Veterinärmedicinska anstalt

Focal Point

Syftet med Focal point är att stödja EFSA och den nationella representanten i Advisory Forum i dess arbete. I korthet ingår i uppdraget:

- Att bidra till utbyte av vetenskaplig information.

- Att uppmuntra samverkan med nationella experter genom nätverk.

- Att stötta organisationer som vill ansöka om medel från EFSA.

- Att öka synligheten av det vetenskapliga arbete som utförs av EFSA.

Focal Point sprider information om kurser, utlysningar och andra vetenskapliga aktiviteter som pågår inom riskvärdering och livsmedelssäkerhetsområdet. Kontakta oss om du vill få regelbunden information från Focal Point, så lägger vi till dig på vår sändlista.

Focal Point stöttar de nationella experter som representerar Sverige i något av de 16 vetenskapliga nätverk som koordineras av EFSA. Detta gör vi genom årliga möten och genom att vara tillgängliga för frågor om arbete i nätverk.

Focal Point bistår experter vid svenska organisationer anslutna det Europeiska nätverk som EFSA tillhandahåller enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 178/2002, så kallade artikel 36-organisationer. Vi kan också stötta organisationer som vill ansluta sig till artikel 36 och därmed bli berättigad att söka anslag och uppdrag från EFSA.

Medlemsstaternas olika Focal Point har koordingeringsmöten med EFSA fyra gånger per år. Kontakta Focal Point om du har frågor eller vill sprida information om vetenskapliga aktiviteter eller resultat till övriga medlemsstater inom EU.

Kontaktpersoner för Focal Point

Ordinarie ledarmot: Karin Nyberg, Livsmedelsverket.
Ställföreträdande: Bitte Aspenström Fagerlund, Livsmedelsverket

Senast granskad 2017-02-16