Vägledning för återanvändbara matlådor och muggar

Från 1 januari 2024 ska konsumenter som köper dryck eller snabbmat kunna välja om de vill bli serverade i återanvändbara muggar och matlådor, eller i engångsförpackning. Det är en åtgärd för att minska förbrukningen av muggar och matlådor som är engångsplastprodukter. Målsättningen är att den ska ha minskat med 50 procent i Sverige till år 2026 jämfört med 2022.

För att underlätta för företagen och minska risken att kraven ska påverka miljön och livsmedelssäkerheten negativt har Livsmedelsverket och Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning och riktlinjer för berörda aktörer.

Vägledning och riktlinjer ska avse:

  • Hygienkrav i linje med gällande lagstiftning för livsmedelssäkerhet vid hantering (inklusive rotation) av återanvändbara muggar och matlådor, särskilt for mat och dryck som äts eller dricks på annan plats än i restaurangens lokaler (take away).
  • När och hur medhavda återanvändbara muggar och matlådor bör användas,
  • Vilka återanvändbara muggar och matlådor som bör användas for att uppnå livsmedelssäkerhet och miljönytta.

Naturvårdsverket och Livsmedelsverket ska föra dialog med berörda aktörer.

Om de nya kraven som börjar gälla 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 inför regeringen krav på att den som tillhandahåller dryck eller snabbmat ska erbjuda en möjlighet att få maten eller drycken serverad i återanvändbara muggar och matlådor. Dessa krav framgår av 17-20 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter.

Berörda verksamheter kan vara allt från stora hamburgerkedjor till mindre restauranger och serveringsställen som både serverar mat på plats och för avhämtning.

Den som ska erbjuda återanvändbara matlådor och muggar ska välja sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.

De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen. Det är upp till marknadens aktörer att skapa dessa rotationssystem.

Undantag från kraven

Kraven gäller inte den som serverar snabbmat i en engångsmugg eller engångsmatlåda som enbart består av papper eller kartong, och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. Kraven gäller inte heller den som serverar dryck eller snabbmat i färre än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag. Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller.

Livsmedelssäkerhet och hygienkrav

Livsmedelsverket har påbörjat arbete med att ta fram frågor och svar och vägledande information om hygienkrav i linje med gällande lagstiftning. Vägledning och stöd ska tas fram för att hjälpa företagen att leva upp till kraven.

Dialog med branschen och intressenter

Dialog med branschens aktörer och andra intressenter är en viktig del av Livsmedelsverkets och Naturvårdsverkets arbete.

Ett möte med en intressentgrupp bestående av branschens aktörer har hållits. Dialog ska ske löpande under projektets gång för att hämta in synpunkter och för att förankra stödet som tas fram. Är du intresserad av att delta kontakta Frida Kallberg på Livsmedelsverket.

Information uppdateras löpande

Projektet tar fram stöd och vägledning löpande.

Projekt

Senast granskad 2022-07-06