Stärka offentliga måltiders beredskap

Livsmedelsverket publicerade en beredskapshandbok för de offentliga måltiderna hösten 2022. Inom det här projektet kommer Livsmedelsverket under 2023–2024 att fortsätta arbeta för att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Enligt Livsmedelsverkets kommunkartläggning som genomfördes 2021 har endast ungefär hälften av Sveriges kommuner en beredskapsplan för måltidsverksamheterna. Det här projektet ska därför arbeta för att samtliga kommuner ska komma igång med arbetet att ta fram beredskapsplaner som omfattar måltidsverksamheten. Ett annat syfte med projektet är att tydliggöra de offentliga måltidernas roll i Sveriges krisberedskap och det civila försvaret för beslutsfattare och andra viktiga aktörer. Det är centralt att politiker och chefer har kunskap om hur en robust måltidsverksamhet byggs upp så att resurser prioriteras som möjliggör en aktiv, planerad och effektiv uppbyggnad av beredskapen.

För att uppnå en stärkt förmåga för den offentliga måltidsverksamheten behöver fler aktörer och beslutsfattare på lokal, regional och central nivå bli involverade och få kunskap om vilken roll offentliga måltider spelar i samhällets beredskap. Det krävs en bred förståelse och samverkan för att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra en robust måltidsverksamhet i kommunens verksamheter. För att åstadkomma det behövs ett genomgående beredskapsarbete i kommunerna där samtliga förvaltningar som har del i måltidskedjan finns representerade och att de samverkar. På så sätt kan man skapa förståelse för varandras arbetssätt och utmaningar, förebygga sårbarheter och prioritera resurser för att trygga de offentliga måltiderna i vardag och kris.

Arbetet i projektet kommer att genomföras i tät samverkan med målgrupperna, exempelvis måltidschefer, beredskapssamordnare, chefer i kommunernas olika förvaltningar, lokala politiker och kommunledning. Projektet ska även bidra till att kontakter skapas mellan olika aktörer inom och mellan kommuner, länsstyrelser och andra organisationer.

Bakgrund

Livsmedelsverket publicerade Beredskapshandbok för offentliga måltider hösten 2022. Under arbetet med att ta fram beredskapshandboken aktualiserades beredskapsfrågorna i samhället i stort men också behovet av fortsatt och ytterligare stöd. Handboken ger vägledning och praktiskt stöd för framtagande av beredskapsplaner för hela måltidsverksamheten samt kontinuitetsplaner och andra dokument som behövs i varje kök.

Livsmedelsverket har fått projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar pågår förfullt och det består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. En måltidsverksamhet med en beredskap som klarar olika typer av störningar är ett viktigt bidrag till ett civilt försvar. Att skapa ett starkt civilt försvar är en process som planeras fortgå under många år framåt.

I försvarspropositionen under rubriken 9.2.4 Livsmedel och dricksvatten (sidan 145) står det bland annat att ”Det är angeläget att kommuner och regioner utvecklar sitt arbete med livsmedelsberedskapsfrågor, bland annat i anslutning till verksamhetsansvaret inom skola, vård och omsorg”.

Tillsammans med Jordbruksverket genom MATtanken kommer vi i projektet att skapa ett nätverk för att dela erfarenheter och sprida kunskaper som ökar förutsättningarna för att upprätthålla de offentliga måltiderna vid kris.

Kontakta oss gärna!

Vi på Livsmedelsverket vill gärna veta hur beredskapsarbetet ser ut i din kommun, eller om din kommun ännu inte har någon beredskapsplan som omfattar måltidsverksamheten. Hör gärna av dig till maltiden@slv.se

 

Projekt

Senast granskad 2023-04-12