Medborgarpanel om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Mat berör alla och påverkar hela samhället. Nu testar Livsmedelsverket en ny metod för att engagera och involvera medborgare i myndighetens arbete. Under våren genomförs en nationell medborgarpanel där 70 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

En medborgarpanel är en grupp slumpmässigt utvalda personer som träffas för att diskutera en fråga på djupet. I Europa har metoden använts vid flera tillfällen för att få medborgarnas syn på frågor om till exempel samhällsplanering.  Den här medborgarpanelen genomförs under våren 2023 och det är första gången denna metod används på nationell nivå i Sverige.

De som deltar i medborgarpanelen får lära sig hur maten påverkar hälsan och miljön, träffa experter och tillsammans diskutera idéer och förslag om hur det ska bli lättare att äta hållbart för hälsan och miljön.

Frågan som medborgarpanelen ska besvara är

Vad behöver förändras för att du och alla andra ska kunna äta på ett sätt som är hälsosamt, hållbart för planeten och som alla har råd med?  

Det kan finnas många olika sätt att förändra samhället så att det blir möjligt för alla att äta hållbart och hälsosamt. Det kan handla om
• vilken mat som finns att köpa i butikerna,
• vilka restauranger som finns där du bor,
• vilken reklam om mat som visas,
• vad som serveras i skolor,
• hur mycket mat och dryck ska kosta,
• hur vi ser till att alla har den kunskap om mat och hållbarhet de behöver,
• vilka styrmedel som används (skatter, moms, policys, lagar) eller hur attityder till mat påverkas.

Att äta hälsosamt innebär att äta på ett sätt som främjar välbefinnande och skyddar mot sjukdomar, genom att maten vi äter ger den näring och energi som vi behöver.

Att äta hållbart för planeten innebär att äta på ett sätt som har så liten påverkan som möjligt på klimatet och miljön.

Att alla ska ha råd innebär att alla har jämlika, ekonomiska förutsättningar att äta på ett sätt som är bra för både hälsan och miljön.

Medborgarpanelen finansieras delvis av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

Vilka deltar i Livsmedelsverkets medborgarpanel?

Medborgarpanelen består av 70 personer över 16 år. Vi strävar efter att få en så bra representation som möjligt av Sveriges befolkning i fråga om ålder, kön, region och utbildningsnivå.

7 000 personer har bjudits in att delta via SMS eller ett brev. Dessa personer får anmäla sitt intresse och svara på några frågor om bland annat ålder, kön och utbildningsnivå. Av dem som anmält intresse lottas 70 personer till en plats i medborgarpanelen. Medborgarpanelen träffas vid fyra tillfällen under våren 2023. Två tillfällen är digitala, två sker i Stockholm. Varje tillfälle är sex timmar långt. Deltagarna får ett arvode på 999 kronor totalt, samt ersättning för resa och boende.

Översynsråd

För att säkerställa att medborgarpanelen genomförs på ett bra sätt har ett översynsråd med fem personer bildats . De kommer att träffas flera gånger under processen för att ge råd och återkoppling.

Sammanfattning från första träffen

Medborgarpanelen består av 60 personer från hela landet, 40 kommuner finns representerade. Den yngsta personen är 16 år och den äldsta 86 år.

Medborgarpanelens första träff började med att Livsmedelsverkets generaldirektör, Annica Sohlström, hälsade alla varmt välkomna.  Projektledare Irene Blom berättade om regeringsuppdraget som panelens rekommendationer kommer att bidra till.

Under dagen fick panelen ta del av flera föreläsningar. Forskaren Elin Röös berättade om matens påverkan på miljön. Åsa Brugård Konde, nutritionist från Livsmedelsverket berättade hur vi äter i Sverige och vad som är hälsosam mat. Efter en trerätters hållbar lunch berättade forskaren Billy Langlet om fetma och övervikt samt hur exponering, reklam och tillgång på mat påverkar våra möjligheter att äta hållbart.

Efter det arbetade panelen i sex mindre grupper som kommer att bestå under samtliga fyra träffar. Grupperna behandlade olika frågor:
• Matutbud
• Reklam och exponering 
• Möjlighet att äta hälsosamt och hållbart utifrån ekonomi, geografi, vanor och värderingar

Grupperna delade matminnen från barndomen och gick igenom hur de kan samarbeta på bästa sätt under medborgarpanelens olika faser. Hur det ska vara möjligt och enkelt för alla i Sverige att äta hållbart för hälsan och planeten är en stor fråga som alla deltagare tog sig an med bravur.

Sammanfattning från andra träffen

Panelens andra träff ägde rum på en digital plattform. Deltagarna hade fått vägledning i hur en använder plattformen innan träffen och även fått möjlighet att medverka på en testträff. Väl inne i mötet hälsades alla välkomna och checkade in med varandra.

Under förmiddagen höll fyra experter kortare presentationer om olika aspekter av hållbar livsmedelskonsumtion. Christina Berg berättade om hur sociala normer och värderingar påverkar vår konsumtion. Torbjörn Hjort fördjupade sig i matfattigdom och hur den ser ut i Sverige. Aravinda Berggreen-Clausen fokuserade på olika typer av matmiljöer och Emma Ejelöv gick igenom olika sorters styrmedel. Under alla presentationer ställdes frågor i chatten och många av dem besvarades av experterna.

Efter en lunchpaus återsamlades deltagarna i sina grupper och fokuserade som vid förra träffen på ett av följande områden; matutbud, reklam och exponering samt möjlighet att äta hälsosamt och hållbart utifrån ekonomi, geografi och vanor och värderingar. I grupperna fick alla möjlighet att tillsammans identifiera visioner och insatsområden inom sitt område. De fick även tillgång till sin alldeles egna expert. Därefter påbörjades arbetet med att formulera rekommendationer.

Sammanfattning från tredje träffen

Panelens tredje träff präglades av arbete med att producera rekommendationer i smågrupper. Efter att ha välkomnats igen i det digitala forumet och en kort reflektion i par om vad deltagarna såg fram emot med dagen, samlades grupperna igen för att diskutera sitt område och fortsätta arbeta fram rekommendationer inom sitt område.

Grupperna fick även träffa en annan grupp och presentera sina utkast på rekommendationer samt ge åtrekoppling på den andra gruppens. Efter detta återförenades smågrupperna och filade vidare på sina utkast med ny inspiration från den återkoppling de fått från den andra gruppen. I slutet av dagen återsamlades vi en kort stund i helgrupp och reflekterade över arbetet som gjorts.

Frågor om medborgarpanelen

Har du frågor om medborgarpanelen? Skriv ett mejl till medborgarpanel@livsmedelsverket.se eller ett SMS till 072-949 92 11, så återkommer vi till dig.

Projekt

Senast granskad 2023-05-17