Beredskapshandbok för offentliga måltider

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en handbok som ska underlätta framtagandet av beredskapsplaner för måltider inom skola, vård och omsorg.

Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2018 hade enbart fyra av tio kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. 2021 hade den siffran ökat till sex av tio.
Livsmedelsverket får också signaler om att det saknas mer stöd när det gäller krisberedskap och livsmedelsförsörjning. Under 2020-2022 pågår därför ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap inom offentliga måltidsorganisationer och förmågan att tillaga och servera mat oavsett händelse.

Projektets mål är att öka beredskapen i måltidsorganisationerna samt att fler kommuner och regioner har en beredskapsplan för måltidsverksamheten. Projektet ska även erbjuda forum för dialog och erfarenhetsutbyte.

Coronapandemin och pågående krig i Europa har ytterligare satt ljuset på vikten av beredskapsplanering och många måltidsverksamheter hör av sig om när handboken släpps. Livsmedelverket avser att publicera boken i början av hösten 2022.

Handbokens upplägg

Handboken vänder sig primärt till chefer för måltidsorganisationen och ska ge vägledning och praktiskt stöd för framtagande av egna beredskapsplaner. Den ska bland annat innehålla:

Kunskap och stöd för framtagande av åtgärdsplaner. Innan du kan ta fram en beredskapsplan så behöver du se över vad som krävs för att tillaga och servera maten, var sårbarheterna finns - till exempel om elen inte fungerar eller många medarbetare inte kommer till jobbet - samt ta fram åtgärdsplaner för att hantera och förebygga de situationerna. Detta kallas även för kontinuitetshantering.

Kunskap och stöd om livsmedel och lager. Här ger vi liknande stöd som för kontinuitetshantering för genomgång av vilka tillagningsmöjligheter och lagerkapacitet du har. Det påverkar vad du kan ha för krismenyer och därmed i lager och hur det ska omsättas.

Orienterande avsnitt om Sveriges krisberedskap. Här går vi igenom några aktörer, begrepp och dokument som du bör ha koll på för att förstå hur den egna beredskapsplanen hänger ihop med - och påverkas av - risk- och sårbarhetsanalyser eller försvarspropositionen, med flera.

Nära samarbete och dialog

Bokens innehåll bygger på de behov, erfarenheter och material som projektgruppen fått genom intervjuer och samtal med måltidschefer och andra relevanta personer i hela Sverige. Arbetet sker även i samarbete med kommuner och regioner, myndigheter och organisationer, som tillsammans bidrar på olika sätt. Projektet finansieras av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det finns flera exempel på hur kommuner och regioner redan valt att arbeta med krisberedskap. Du finner några av dem nedan.

Projekt

Senast granskad 2021-05-12