Beredskapshandbok för offentliga måltider

Livsmedelsverket publicerar hösten 2022 en handbok som ska underlätta framtagandet av beredskapsplaner för måltider inom skola, vård och omsorg.

Under 2020-2022 pågår ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap inom offentliga måltidsorganisationer och förmågan att tillaga och servera måltider även under samhällsstörningar. Coronapandemin och pågående krig i Ukraina har ytterligare satt ljuset på vikten av beredskapsplanering.

Innehållet i handboken bygger på de behov, erfarenheter och material som projektgruppen fått genom intervjuer och samtal med måltidschefer och andra relevanta personer i hela Sverige. 

Projektets mål är att öka beredskapen i måltidsorganisationerna samt att fler kommuner och regioner har en beredskapsplan för måltidsverksamheten. Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2021 hade enbart sex av tio kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning.

Handbokens upplägg

Handboken vänder sig primärt till chefer för måltidsorganisationen och ger vägledning och praktiskt stöd för framtagande av egna beredskapsplaner för hela måltidsverksamheten samt med kontinuitetsplaner och andra dokument som behövs i varje kök. Den innehåller bland annat:

  • En orientering om samhällets beredskap och måltidsorganisationens  ansvar ur ett beredskapsperspektiv.
  • Stegvis genomgång av kontinuitetshanteringens olika moment som stöttar i att genomföra en analys av verksamhetens aktiviteter, resurser och sårbarheter. Metoden ger även stöd för att identifiera reservlösningar och åtgärder som en behöver vidtas.
  • Stöd för hur man kan arbeta med krismenyer och livsmedelslager samt hur man kan inkludera ett beredskapsperspektiv i upphandlingar och leverantörsavtal.

Nära samarbete och dialog

En genomgående uppmuntran i handboken är att samverka – både inom egen verksamhet, med specifika tjänstemän och angränsande förvaltningar i den egna organisationen, samt med måltidsverksamheter i angränsande kommuner och län. Även dialog med leverantörer, livsmedelsproducenter och andra intressenter inom området är viktigt. Genom att engagera och samverka med relevanta parter stärks beredskapen ytterligare.

Det finns flera exempel på hur kommuner och regioner valt att arbeta med krisberedskap. Du finner några av dem nedan.

Projekt

Senast granskad 2022-09-30