Nationellt nätverk för dricksvatten, 2010-2019

Nationellt nätverk för dricksvatten var åren 2010-2019 ett forum för att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet. Genom samarbete och samordning av insatser skulle nätverket bidra till säkert dricksvatten idag och i framtiden. I nätverket ingick berörda myndigheter och branschorganisationer.

Nationellt nätverk för dricksvatten bildades 2010. Syftet var att skapa helhetssyn på dricksvattenområdet och genom samarbete och samordning av insatser bidra till bra och säkert dricksvatten. Ett av nätverkets huvuduppdrag var att se till klimatförändringars påverkan och effekter för dricksvattenförsörjningen.

Nätverkets vision var att Sveriges befolkning skulle ha tillgång till dricksvatten av tillräcklig kvantitet och  god kvalitet i en föränderlig värld.

Nio myndigheter och organisationer

Livsmedelsverket var samordnare. Övriga medlemmar var Boverket, Folkhälsomyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Sveriges Hydrologiska och Meterologiska Institut (SMHI), Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Organisation

Till nätverket fanns en styrgrupp som representerades av generaldirektörer eller motsvarande från de olika organisationerna. Nätverkets arbete leddes av en koordineringsgrupp. Därutöver fanns fyra arbetsgrupper:

Dricksvatten och FoU arbetade aktivt med att lyfta och driva anslagsfrågor. Kartläggning av pågående forskning och utbildning skedde genom denna grupp som även utvecklade en forskningsstrategi, identifiera kunskaps- och innovationsbehov och samarbetsmöjligheter på bred front bland viktiga aktörer. Gruppen spelade en viktig roll som nätverk i samband att omfattningen av dricksvattenforskning ökade.

Dricksvatten och krisberedskap (VAB) fokuserade på ökad krisberedskap och förebyggande åtgärder inom dricksvattenområdet. Gruppen fungerade till stöd för de många gemensamma projekten inom krisberedskap.

Dricksvatten och planering fokuserade på det förebyggande arbetet, fysisk planering och planeringsverktyg. Beröringspunkter mellan ramdirektivet för vatten, dricksvattendirektivet och översvämningsdirektivet lyfts fram i gemensamma aktiviteter och kommunikation. Frågor om dataförsörjning och stöd till planeringsunderlag på regional och kommunal nivå hanterades i gruppen.

Dricksvatten och offentlig kontroll arbetade för kompetensfrågor i kontrollen, ökad samverkan och beredskapsfrågor för kontrollen. Arbetet drevs på en strategisk nivå med fokus på mål, aktiviteter och rapportering samt krav och skyldigheter för producenter och kontrollmyndigheter. 

Senast granskad 2021-08-19