Märkning av livsmedel - CCFL

Kommitténs mandat

Kommittén för märkning av livsmedel, CCFL, har som sitt huvudsakliga uppdrag att:

  • ta fram förslag till märkningsbestämmelser för alla livsmedel
  • bedöma, och vid behov ändra, och tillstyrka förslag till särskilda märkningsbestämmelser, utarbetade av varukommittéerna, hanteringsrutiner och vägledningar
  • ta hand om märkningsfrågor från Codexkommissionen (CAC)
  • studera problem i förbindelse med reklam för livsmedel med särskild hänsyn till påståenden och vilseledande beskrivningar.

Att godkännande av märkningsavsnitt i förslag till standarder utarbetade av varukommittéerna ibland måste ske efter att CAC godkänt standarden är en följd av att CCFL numera sammanträder med cirka 18 månaders tidsintervall.

Sammanfattningar från möten 

Möte den 13-17 maj 2019

Resultatet av mötet för EU blev positivt tack vare att experter från kommissionen och medlemsstaterna lagt ner mycket arbete på de olika frågorna och även medverkat i olika elektroniska arbetsgrupper.

CCFL beslutade att inleda nytt arbete på många områden, varav vissa är viktiga för EU Det gäller:

  • märkning av alkoholhaltiga drycker
  • framsidesmärkning (Front of Pack Nutrition Labelling)
  • Internetförsäljning/e-handel
  • innovation – användning av teknik vid livsmedelsmärkning
  • märkning av allergener
  • märkning av livsmedel i flerpacksformat

CCFL föregicks av en fysisk arbetsgrupp om förslaget till riktlinjer alternativt standard för märkning av grossistförpackningar. Efter diskussion beslutade CCFL att skicka förslaget vidare för antagande på steg 5 och behandling vid nästa CCFL.

CCFL enades om att godkänna märkningsbestämmelserna i uppförandekoden för hantering av livsmedelsallergener för livsmedelsföretagare, ett viktigt dokument som är framtaget inom Codex hygienkommitté.

CCFL enades slutligen om att återupprätta den elektroniska arbetsgruppen om framsidesmärkning och att vidareutveckla riktlinjerna, inhämta synpunkter på steg 3 och hålla en fysisk arbetsgrupp omedelbart före nästa session i CCFL, överväga de synpunkter som lämnats in på steg 3 och utarbeta ett reviderat förslag för diskussion i CCFL vid den sessionen.

Vissa märkningsfrågor återfördes till kommittéerna, bland annat för follow-up formula och ursprungsland/skördeland i sex förslag till kryddstandarder.

Möte den 27 september-1 oktober samt 7 oktober 2021

Vid CCFL46 gjordes betydande framsteg då arbetet med att ta fram en helt ny standard för grossistförpackningar samt helt nya riktlinjer för framsidesmärkning (FOPNL) avancerade och skickades vidare till Codex högsta beslutande organ (CAC) för antagande. Att FOPNL avancerade så snabbt var möjligt på grund av kompromissvilja och att det var omfattande diskussioner i arbetsgruppen som föregick mötet. EU önskade ha med krav på att framsidesmärkning är objektiv och icke diskriminerande, men fick nöja sig med en reservation. Antagande av dessa Codex-texter kommer upp vid CAC44 som har möte redan den 8 – 18 november 2021.

Sverige och EU är nöjda med mötet och de framsteg som gjordes. Arbetet med allergenmärkning som är viktigt för EU fortsätter.
Förutsatt att CAC godkänner det kommer CCFL att inleda nytt arbete om användning av tekniska verktyg för livsmedelsmärkning. För att underlätta för CCFL kommer Kanada att leda en elektronisk arbetsgrupp som tar fram en rapport om tekniska verktyg för livsmedelsmärkning senast tre månader före nästa CCFL.
Inför nästa CCFL ska Ryssland, EU och Indien med stöd av WHO och EUROCARE ta fram ett underlag om märkning av alkoholhaltiga drycker.
CCFL enades om att Nya Zeeland och EU ska utarbeta ett diskussionsunderlag om hållbarhetsmärkning bland annat med stöd av en inventering.

Preliminär tidpunkt för nästa möte – CCFL47 - är om 18 månader. Blir det så sammanfaller det med svenska ordförandeskapet i EU, vårterminen 2023. Var mötet hålls kommer att meddelas senare av värdlandet och Codex-sekretariatet.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2021-10-22