Remiss - Förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

Svar senast 31 december 2021

Remiss - Missiv Dnr 2020-01137

Remiss - PM Dnr 2020-01137

Remiss - Bilaga Dnr 2020-01137

Se även Livsmedelsverkets remiss Nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll, dnr 2021/02501

Remisser utgångna 2021

Senast granskad 2021-10-15