Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Dnr 2018/02027

Svar senast den 22 april 2020

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott och införande av nationella regler om maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Information - Ändrad tidplan

Missiv

Föreskriftsförslag

Konsekvensutredning

Bilaga 1 - Riskvärdering av vitaminer och mineraler i kosttillskott

Bilaga 2 - Riskhantering och förslag på maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Bilaga 3 - Författningskommentarer och parallelluppställning

Livsmedelsverket remitterade under våren 2020 ett förslag om införande av maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Livsmedelsverket mottog många remissvar på förslaget, vilket ledde till att den fastslagna tidplanen behövde ses över. Det fortsatta arbetet har tillfälligt pausats. Det är för närvarande oklart när arbetet kommer att återupptas.

Remisser utgångna 2020

Senast granskad 2021-03-15