Remiss - Förslag till ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet. Dnr 2018/01060

Svar senast 27 april 2018

Missiv

PM

Föreskriftsförslag

Remisser utgångna 2018

Senast granskad 2018-04-03