Utvecklingsarbete i livsmedelskontrollen

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa hur verket under perioden 2017–2019 planerar att utvärdera effekterna av myndighetens genomförda, pågående och planerade arbete med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 maj 2020. Delredovisning ska ske senast den 31 maj 2018.

Regeringen har 2020-05-14 beslutat att förlänga tiden för redovisning av uppdraget. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 december 2022.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2022-09-07