Uppdrag om giftfri miljö

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa myndighetens verksamhet som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 mars 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livsmedelsverket

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-05