Uppdrag att utifrån de nordiska näringsrekommendationerna 2023 analysera hur de miljömässiga hållbarhetsaspekterna kan påverka den svenska livsmedelsproduktionen samt uppdatera de svenska kostråden

Den 20 juni publicerades de nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023. I tidigare versioner har man enbart tagit fram närinsgrekommendationer som är bra för hälsan, men i år har man för första gången även tagit hänsyn till hur det vi äter påverkar miljö och klimat. Regeringen har därför gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta reda på hur rekommendationerna kan påverka den svenska livsmedelsproduktionen samt uppdatera de svenska kostråden.

Med hänsyn till de nya nordiska näringsrekommendationerna har regeringen gett livsmedelsverket i uppdrag att:

  • Genomföra en konsekvensanalys av hur de miljömässiga hållbarhetsaspekterna som har integrerats i NNR 2023 kan påverka den svenska livsmedelsproduktionen och beskriva komplexiteten med dessa avvägningar mellan hälsa och miljö

  • Analysera vilka effekter de miljömässiga hållbarhetsaspekterna som har integrerats i NNR 2023 skulle få om de direkt införlivas i de svenska kostråden då det gäller utsläppen av miljöföroreningar och växthusgaser samt effekter för biologisk mångfald och djurvälfärd.

Livsmedelsverket ska inhämta synpunkter från Jordbruksverket i de delar där avvägningar ska göras för jordbrukets miljö- och klimatpåverkan samt för att beakta fördelarna med animalie- och mjölkproduktion. Livsmedelsverket ska även inhämta synpunkter från Kommerskollegium i den del som rör handelspolitiska konsekvenser. 

Uppdraget ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2024.

Livsmedelsverket ska under 2024 uppdatera de svenska kostråden. I det arbetet ska Livsmedelsverket beakta:

  • de näringsfysiologiska rekommendationerna i NNR 2023,
  • folkhälsan och ett kostmönster som främjar en stärkt försörjningsförmåga av livsmedel i kris och krig samt bidrar till livsmedelsstartegins mål om en ökad livsmedelsproduktion,
  • livsmedel som de i Sverige finns goda naturgivna förutsättningar att producera i fredstid samt i kris- och krigstid, samt
  • handelspolitiska konsekvenser och säkerställa att eventuella förslag och överväganden är förenliga med EU-rätten, principerna för internationell handel samt Sveriges åtagande i frihandelsavtalen.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-06-30