Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Livsmedelsverket har, tillsammans med Jordbruksverket och SVA, flera uppdrag från regeringen för att bygga upp Sveriges livsmedelsberedskap. Det kan inte göras utan näringslivet, som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen. Ett av uppdragen handlar om att skapa ökade förutsättningar för att flödet i livsmedelskedjan fungerar även vid en allvarlig bristsituation.

Arbetet startar i mars 2022 och ska göras i ett brett samarbete med aktörer inom livsmedelskedjan. De aktörer som medverkar ska ha förmåga att se vilka störningar i flödet som kan komma och som kan hota konsumenternas tillgång till mat.

Uppdraget är att skapa ett nätverk av företag, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer med stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. Nätverket ska förbereda handlingsalternativ för att kunna hantera störningar i olika flöden. Myndigheterna och näringslivet ska också ta fram ett gemensamt signalsystem för att tidigt upptäcka störningar som kan leda till brist.

Målet är att aktörerna ska kunna hantera den här typen av störningar inom den egna organisationen, inom branschen, eller tillsammans med andra. Till sin hjälp ska de ha de förberedda handlingsalternativen. På det sättet finns det en beredskap för att snabbt vidta åtgärder och därmed stärka företagens och samhällets robusthet vid en allvarlig bristsituation.

Uppdraget ska avrapporteras i december 2023.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2022-03-28