Uppföljning av kommunal livsmedelskontroll

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur en uppföljning av de kommunala kontrollmyndigheternas förmåga att utföra sina uppgifter inom livsmedelskontrollen kan genomföras. Förslaget ska göra det möjligt för regeringen att följa upp hur samverkan mellan kommuner genom gemensamma kontrollmyndigheter och samverkan genom avtal utvecklas inom den kommande femårsperioden med avseende på förmågan att genomföra livsmedelskontroll.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 december 2020. 
Uppdraget har förlängts till 31 mars 2021. 

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Livsmedelsverket

Redovisning av uppdrag

 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-03-16