Uppdrag att verka för fortsatt utveckling av offentliga måltider inom ramen för livsmedelsstrategin 2017-2019

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att verka för fortsatt utveckling av offentliga måltider inom ramen för prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Syftet med livsmedelsstrategin är att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Arbetet ska syfta till att främja hållbara, hälsosamma och säkra måltider inom offentlig sektor.

Livsmedelsverket ska lämna en slutrapport om genomförandet av uppdraget senast den 28 februari 2020.

Redovisning av uppdrag

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-03