Förstudie inom allergiområdet för att främja en mer jämlik vård inom området

Den 25 augusti 2022 gav regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet, samt för att främja en jämlik vård inom området. Vidare skulle Livsmedelsverket identifiera vilka utvecklingsområden det finns gällande myndighetens arbete med säkra livsmedel. 

I denna rapport sammanfattas behov av ny kunskap och ytterligare åtgärder som myndigheterna har tagit fram utifrån sina respektive ansvarsområden samt den del som genomförts tillsammans. Denna gemensamma förstudie riktar sig till beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå samt till professions- och patientorganisationer samt intresseorganisationer verksamma i frågor som berör matallergi.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2023-09-01