Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen inklusive åtgärder vid bristsituation i livsmedelskedjan

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och SVA utarbeta ett förslag till arbetsplan för perioden 2021–2023 avseende uppbyggnad av livsmedelsberedskapen inklusive åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. Myndigheternas gemensamma arbetsplan ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) av Livsmedelsverket senast den 30 april 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 för myndigheten Livsmedelsverket

Redovisning av uppdrag

 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-05-07