Plast i dricksvatten

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att sammanställa kunskap om hälsorisker med plast i dricksvatten, kartlägga förekomsten av sådana föroreningar i dricksvatten samt vid behov föreslå åtgärder för att minska exponeringen.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 april 2020.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-04-01