Kost vid höjd beredskap

I regleringsbrevet för budgetåret 2020 fick Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Som utgångspunkt för bedömningarna angavs i uppdraget relevanta antaganden i försvarsberedningens delrapport Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Livsmedelsverket

I rapporten redovisas hur befolkningens energi- och näringsbehov kommer att kunna mötas utifrån olika scenarier som skulle kunna inträffa vid begränsad tillgång på livsmedel. Resultatet utgör ett underlag till den fortsatta beredskapsplaneringen.

Slutrapport av uppdraget

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-03-02