Resultatet av Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018

2020-05-07

I Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018 hade andelen prover med överskridna gränsvärden minskat något jämfört med föregående år. Trenden från tidigare år med låga nivåer håller i sig.

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket rester av bekämpningsmedel i livsmedel genom stickprover. Halterna av bekämpningsmedel får inte överskrida vissa fastställda gränsvärden som gäller i hela EU. När livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas partiet från att säljas till konsumenter. Detta hände 15 gånger under 2018.

2,8 % av proven var över gränsvärdet

Generellt var halterna som hittades i stickproverna låga. Totalt gjordes 1738 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I över hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. Andelen överskridanden totalt sett under 2018 (2,8%) minskade jämfört med 2017 (3,3%).

Ris

Av de överskridanden av gränsvärden som hittas brukar ris stå för en betydande del. 2018 stod de för alla överskridanden i livsmedelskategorin spannmål. Ändrat gränsvärde för ett ämne som heter tricyklazol bidrog starkt till att 23 % av alla risprover innehöll halter över ett gränsvärde (15 av 65 prover).

– Det är vanligt att vi hittar överskridanden i ris. Så har det varit tidigare och så var det även 2018, säger Maria Florin, chef på avdelning Säkra livsmedel. 

I kategorin grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 1,4 % av proverna och vad gäller barnmat och prover av animaliskt ursprung var det inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 2,5 % överskridanden. En majoritet av överskridna gränsvärden hittades i produkter från länder utanför EU.

Ekologiska varor

Även ekologiska varor provtogs. Dessa får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 6 av 215 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter som hittades i ekologiska livsmedel var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

– Förändringar i gränsvärden som odlarna inte hunnit anpassa sig till kan göra att enskilda år sticker ut som det var för tricyklazol i ris under 2018, men den övergripande trenden är att resthalterna i livsmedel ligger på historiskt låga nivåer, säger Maria Florin.

De kategorier som provtas är:

  • Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
  • Barnmat 0 överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
  • Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden