Ökad nationell samordning av dricksvatten - ny organisation ersätter tidigare nätverk

2020-03-25

Samordna arbetet med dricksvattendirektivet, ta fram riktlinjer för informationssäkerhet och stödja pågående arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.
Det är några viktiga områden som den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten har beslutat att arbeta vidare med.

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten ersätter tidigare Nationella nätverket för dricksvatten. Så har Livsmedelverket valt att organisera sitt utökade samordningsansvar för dricksvattenfrågor. Det utökade samordningsansvaret började gälla vid årsskiftet.

- Det är imponerande vad det Nationella nätverket för dricksvatten och dess arbetsgrupper åstadkom under sina nio år. Nu tar vi nästa steg och för att kunna driva dricksvattenfrågorna med än mer kraft, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket och ordförande i samordningsgruppen.

Den nya samordningsgruppen har dels med fler aktörer (se nedan) och dels en annan organisation och mandat.
- Syftet är att gå från samverkan och projektform till att bli mer drivande och få in arbetet i berörda aktörers verksamhetsplanering, säger Annica Sohlström.
- Genom en bra samordning kan vi få ut mer av allas arbete så att vi tillsammans säkrar tillgången på bra dricksvatten och driver viktiga frågor framåt.

Prioriterade områden

Vid sitt första möte den 24 mars beslutade gruppen att fokusera på sex områden:
• Ta fram riktlinjer gällande informationssäkerhet för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen.
• Utveckla stöd till dricksvattenproducenter och -distributörers planering och förberedande åtgärder under kris och höjd beredskap.
• Fördjupa och stödja pågående arbete att uppdatera och ta fram nya regionala vattenförsörjningsplaner.
• Sammanställa och utvärdera hur de statsbidrag som deltas ut till kommunerna för bättre vattenhushållning har använts.
• Samverka kring kommande dricksvattendirektiv.
• Klimatförändringar och dess påverkan på dricksvattenkvalitet.

Arbetsgrupper och stödjande kansli

Arbetet med dessa valda områden kommer att ske i olika arbetsgrupper; vattenförsörjningsgruppen, dricksvattenkvalitetsgruppen och gruppen för civilt försvar och krisberedskap.
Som stöd för organisationen införs också ett kansli på Livsmedelsverket. Kansliet ska stödja den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten och arbetsgruppernas arbete genom att exempelvis samordna kommunikation och omvärldsbevakning.

Deltagande myndigheter

I den Nationella samordningsgruppen ingår Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket, en representant för Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenskt Vatten, en representant för Vattenmyndigheterna och två representanter för kommunerna.