Ny handbok hjälper dricksvattenproducenter att planera för kris och krig

2023-04-21

För att hela Sverige ska få rent dricksvatten även vid kris och krig måste varje dricksvattenproducent ha en plan för hur de ska säkerställa det. Som stöd för det arbetet publicerar Livsmedelsverket idag en handbok.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste det finnas en beredskap för att förse Sveriges befolkning med säkert dricksvatten även vid kris och i värsta fall krig. En robust dricksvattenförsörjning är avgörande för ett starkt civilt försvar. Livsmedelsverket har därför tagit fram en handbok i krisberedskap och civilt försvar som stöd för Sveriges VA-huvudmän.

– Det är ett stort och viktigt jobb som dricksvattenproducenterna behöver göra, utifrån varje organisations förutsättningar. Det kräver både tid och resurser men vi hoppas att handboken ska underlätta arbetet, säger Andreas Hagelin, beredskapshandläggare och projektledare på Livsmedelsverket.

Handboken beskriver vad det är som VA-huvudmännen ska utgå ifrån i sin planering, de så kallade planeringsförutsättningarna för civilt försvar. I boken finns bland annat också information om hur hotbilden inom dricksvattenområdet ser ut, hur en kris- och krigsorganisation kan skapas, lite om informationssäkerhet och kriskommunikation. Det finns även mallar och checklistor.

Ett stöd av många

Ett utkast till handboken för krisberedskap och civilt försvar publicerades redan under hösten – både för att efterfrågan var stor och för att de som ska använda den skulle kunna komma med förbättringsförslag. Livsmedelsverket driver också på och samordnar beredskapsarbetet inom dricksvattenförsörjning på flera andra sätt.

– Det finns i grunden en god krisberedskap inom svensk dricksvattenförsörjning. Det vi gör nu är att vi kompletterar med de aspekter som rör det civila försvaret. Där är handboken bara en av flera insatser, men den kan hjälpa dem som än inte kommit så långt i arbetet med civilt försvar och även inspirera de som redan kommit en bit, säger Andreas Hagelin.

I samband med att handboken publiceras så startar Livsmedelsverket även en utbildningsturné där dricksvattenproducenter och beslutsfattare kan inspireras att gå från ord till handling på lokal nivå.

Handboken i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten har finansierats av medel från så kallade 2:4-anslag via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40