Ny avgiftsmodell leder inte till högre kontrollavgifter

2021-05-20

Livsmedelsverket har just haft ett förslag till ny avgiftsmodell ute på remiss. Förslaget har fått flera synpunkter och lett till debatt. Många är oroliga för att avgifterna ska bli högre. Sanningen är att avgiften troligen inte kommer att förändras särskilt mycket för många företag.

Livsmedelsverkets kostnader för kontroll av livsmedelsföretag ska täckas av avgifter som företagen betalar. Det har kommit ny EU-lagstiftning som leder till att det svenska avgiftssystemet måste göras om. Särskilt systemet för statliga subventioner till köttkontrollen behövde göras om för att passa ihop med den nya lagstiftningen. Eiríkur Einarsson, chef för område Kontroll på Livsmedelsverket svarar på några frågor om det nya avgiftssystemet.

Vad är nytt i förslaget?

- Det är en ny modell som bara delvis kan jämföras med den tidigare. Bland annat införs så kallad efterhandsdebitering. Det betyder att i den nya modellen betalas avgiften efter avslutad kontroll. Tidigare har företagen betalat för planerad kontroll i förväg. Företagens kostnader beror på hur mycket kontroll som behövs och hur stor subvention respektive företag är berättigat till.

- Vi introducerar även ett nytt sätt för slakterier att få ta del av den statliga subventionen. Det innebär att slakterier som planerar sin verksamhet väl kan få upp till 20 procent rabatt på avgiften.

- Livsmedelsverket har tidigare lagt en del centrala kostnader, bland annat ekonomi- och personaladministration i underlaget till avgiften. En dom i Kammarrätten klargjorde att det inte var tillåtet, så det tas bort i det nya förslaget.

- Som tidigare tas särskild hänsyn till den småskaliga slakten, där de minsta företagen kan få upp till 90 procent subvention.

Ska Livsmedelsverket ta in mer pengar genom de nya avgifterna för köttkontrollen?

- Nej, våra intäkter ökar inte. Vi kommer dessutom att fortsätta jobba med effektivisering av kontrollen. 

Blir avgifterna högre?

- Nej för de flesta slakterierna, blir avgiften ungefär som tidigare. Men eftersom vi nu ändrar avgiftsmodellen kan det slå lite olika för enskilda företag. De företag som producerar andra typer av animaliska livsmedel såsom mejerier och äggpackerier kan få något högre avgifter. Men vi arbetare även här för att effektivisera verksamheten, exempelvis genom mer kontroll på distans.

Kan ett företag påverka sin avgift?

- Slakterier kan göra en hel del för att påverka sin avgift. Det är fullt möjligt att få ner avgiften genom att planera sin slakt, följa regelverket och uppfylla villkor för det statsstöd som varje år finns till för slakterierna. Även andra typer av företag kan påverka sin avgift genom att konsekvent följa de regler som finns på området. Men jag vill påminna om att det är köttkontrollen som varit i fokus i regeringsuppdraget för ny avgiftsmodell.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40