Myndighetsgemensam rapport: Förberedda företag avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning

2023-03-01

Starka och väl förberedda företag är centrala för att Sverige ska ha tillgång till mat och vatten i kris och krig. Att identifiera särskilt viktiga verksamheter, kartlägga företagens förmåga och ge rätt stöd är därför prioriterat i myndigheternas arbete med livsmedelsberedskap. För att öka företagens motståndskraft föreslår Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett särskilt investeringsstöd. Men för att klara försörjningen måste alla delar i livsmedelssystemet stärkas.

I dagarna har Livsmedelsverket lämnat rapporten ”Myndighetsgemensam redovisning av uppdrag inom civilt försvar 2022”, om arbetet för att stärka livsmedelsberedskapen i Sverige, till regeringen. I rapporten redovisar myndigheterna sitt arbete enligt regleringsbreven för 2022 och ger även förslag på nya åtgärder.

– Vårt gemensamma arbete under året har bidragit till att stärka beredskapen på mat- och dricksvattenområdet. Vi ser också att medvetenheten om vilken hotbild och vilka behov som finns har ökat. Det ger goda förutsättningar för att vi ska kunna skala upp arbetet ytterligare, säger Mats Johansson, chef vid Livsmedelsverkets försörjningsberedskapsavdelning.

För att försörja befolkningen med mat och dricksvatten även vid kris och krig behöver Sveriges livsmedelsberedskap stå på flera ben. Myndigheterna arbetar därför med en mängd olika aktiviteter. Flera genomförs i nära dialog med livsmedelsföretagen. Exempel från arbetet 2022:

  • Analys av livsmedelskedjans sårbarheter och beroenden.
  • Kartläggning av företagens förmåga att leverera varor och tjänster under höjd beredskap.
  • Arbete för att utveckla och trygga beredskapen för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap.
  • Åtgärder för att minska sårbarheten när det gäller tillgång, omfördelning och lagerhållning av kemikalier för att rena dricksvatten.
  • Stöd för att utveckla den regionala förmågan att prioritera och fördela nödvatten.
  • Utveckling av samarbetet med Norge och Finland kring mat- och dricksvattenberedskap.

Myndigheterna ger också förslag till regeringen om fler åtgärder, utöver det arbete som redan pågår.

– Det finns inte en universallösning för att klara livsmedelsförsörjningen, det behövs en hel verktygslåda. För att stärka företagens motståndskraft föreslår vi bland annat att det införs ett särskilt investeringsstöd. Vi vill också utreda hur livsmedelsbutiker kan bli mer robusta så att befolkningen verkligen får tillgång till den mat som finns även vid kris och krig, säger Mats Johansson.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40
Jordbruksverkets presstjänst 036-15 63 36
SVA:s presstjänst 018-67 41 01