Livsmedelskontrollen tillbaka på en mer normal nivå efter coronapandemin

2022-10-06

Livsmedelskontrollen är till stora delar tillbaka på en normal nivå igen efter en nedgång i antalet kontroller under den tid då covid-19 påverkade Sverige som mest. Antal kontroller har ökat och livsmedelskontrollen i alla dess led har i stora delar fungerat väl under år 2021. Men på flera områden måste kontrollen bli bättre.

- Det är positivt att det skett en återhämtning i livsmedelskontrollen. Särskilt viktigt är det att högriskanläggningarna nu kontrolleras i större omfattning än 2020, säger Cecilia Svärd, chef för Livsmedelsverkets utvärderingsavdelning.

Förbättringsområden inom livsmedelskontrollen

Rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2021 visar att det finns områden inom livsmedelskontrollen som kan förbättras. I primärproduktionen, det vill säga främst odling och djuruppfödning, så når inte länsstyrelserna upp till målet med 1 000 genomförda kontroller. År 2021 genomfördes endast 72 procent av dessa kontroller, en minskning jämfört med året innan då 78 procent av de planerade kontrollerna genomfördes.

- Eftersom kontrollfrekvensen är låg i primärproduktion, är det viktigt att de planerade kontrollerna verkligen genomförs, säger Cecilia Svärd.

I den kommunala livsmedelskontrollen finns fortsatt stora skillnader i hur ofta kontroller genomförs och hur upptäckta brister hos livsmedelsföretag, producenter och distributörer hanteras av kommunerna. Det finns även kommuner som finansierar sin livsmedelskontroll på fel sätt.

Risk att mål inte uppnås

För livsmedelskontrollen finns en nationell plan, kallad Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. I kontrollplanen finns operativa mål som bland annat anger hur många kontroller som ska göras på vissa utvalda områden.

- Påfallande många av de operativa målen i den nationella kontrollplanen är långt ifrån att uppfyllas. Detta innebär att det finns en risk att flera av målen inte kommer att nås under år 2022, säger Cecilia Svärd.

Livsmedelskontrollen i Sverige

Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag utförs av flera olika myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, kommunala kontrollmyndigheter och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Kontrollen som utförs av FIHM redovisas inte i rapporten.

Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40